Statistiska centralbyrån, SCB

Fastighetstaxeringar 2009: Fastighetsbeståndet taxerat till 5 671,1 miljarder

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:46 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284392.aspx

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 774,2 miljarder kronor, eller 15,8 procent, i och med 2009 års förenklade och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår till 5 671,1 miljarder kronor, vilket är 80 procent mer än Sveriges BNP 2008.

Den största ökningen har skett för småhus då de har varit föremål för förenklad fastighetstaxering 2009. Det totala taxeringsvärdet för småhus har ökat med 744,7 miljarder, eller 38,3 procent, jämfört med 2008 års fastighetstaxering. Lantbrukens totala taxeringsvärde har ökat med 0,8 miljarder eller 0,1 procent. Det totala taxeringsvärdet för hyreshus har ökat med 26,2 miljarder eller 1,5 procent, medan ökningen för industrier stannade vid 2,8 miljarder eller 1,0 procent.

Taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Stockholms län är 1 635,2 miljarder kronor, vilket är nästan 29 procent av landets totala taxeringsvärde. Andelen av markvärdet uppgår till 39 procent.

Tabell: Taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2009 och 2008 i hela landet

Graf: Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2007–2009

Definitioner och förklaringar

Med lantbruk avses i denna undersökning typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), typkod 113 (lantbruksenhet med bostadsvärde < 50 000 kr) samt typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet).

Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för skogsmark, skogsmarksimpediment, åker, bete och övrig mark. Skogsmark är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.

Publikation

Statistiska meddelanden BO 37 SM 0901. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Magnus Walestad
Tfn 08-506 944 18
E-post magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage

Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.