Skanditek Industriförvaltning AB

Fastställande av viktiga datum i samband med genomförande av fusionen mellan Bure och Skanditek

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 09:03 CET

Bolagsverket väntas ge Bure Equity AB (”Bure”) och Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”) tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen den 19 januari 2010 samt registrera fusionen den 27 januari 2010. I samband med registrering av fusionen kommer Skanditek att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Bure.

Som följd av fusionens registrering hos Bolagsverket kommer Skanditek att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Under förutsättning att Bolagsverket lämnar tillstånd enligt ovan den 19 januari 2010 blir den sista dagen för handel i Skanditek-aktier vid NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari 2010.

Under förutsättning att Skanditek avnoteras och Bolagsverket registrerar fusionen enligt ovan kommer aktieägare i Skanditek per den 27 januari 2010 (avstämningsdagen för fusionen) att erhålla 3 (tre) nya aktier i Bure för 4 (fyra) aktier i Skanditek. Utbokningen av de nya aktierna i Bure beräknas ske den 28 januari 2010.


Stockholm den 18 januari 2010

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)


För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster. Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, Micronic, PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot, H.Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 18 januari 2010