Finansdepartementet

Felaktiga uppgifter om utjämningssystemet och Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:10 CEST

Lorentz Andersson
Ordförande i Utjämningskommittén
070-5563621

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet i dag vill Lorentz
Andersson, ordförande i Utjämningskommittén, ge följande kommentar:

- I artikeln påstås att skatten i Stockholms Stad och Stockholms läns
landsting behöver höjas med över 4 kronor p.g.a. utjämningssystemet.
Beräkningen bygger på att skatteunderlaget ökar snabbare i Stockholm än
i resten av landet. Om så skulle vara fallet är det sant att det leder
till en ökad utjämningsavgift.

- Stockholm har emellertid gått in i en långsammare tillväxt, vilket
får de motsatta konsekvenserna. I SCB:s preliminära beräkningar för
2004 minskar utjämningsavgiften för såväl Stockholms Stad som för
Stockholms läns landsting. Detta återspeglar att det egna
skatteunderlaget nu växer långsammare i Stockholm. Övriga Sverige
avstår från en del av sin tillväxt till förmån för Stockholm. Detta
faktum framgår inte av artikeln.

- I artikeln påstås att finansdepartementets experter instämmer i de
redovisade beräkningarna. Detta är inte sant. Stockholm har samma
förutsättningar som övriga Sverige, vilket är det grundläggande syftet
med utjämningssystemet. Det är tråkigt att debatten nu antar dessa
former. En av kommitténs grundtankar är att göra systemet statligt
finansierat. Det uppnås genom att så många av statens bidrag som
möjligt används till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna. På
det sättet behöver endast ett fåtal kommuner och landsting bidra till
systemet. Om kommitténs förslag genomförs kommer Stockholmarna att
bidra med ca 1-2 mdkr per år till övriga landet.

- Sedan är det naturligtvis så att det är stora ekonomiska problem i
hela kommunsektorn, i såväl Stockholm som resten av landet. Det beror
dock inte på utjämningssystemet. Många tycks ha förväntningar på
utjämningssystemet som att det vore ett bidragssystem och inte ett
utjämningssystem.

- De största negativa effekterna i form av minskade ekonomiska resurser
drabbar Norrlandslänen och inte Stockholm.