Länsstyrelsen Västerbotten

Fem nya naturreservat i länet

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 11:46 CEST

Den 2 september fattade länsstyrelsen beslut om fem nya naturreservat i Västerbotten. Alla fem innehåller skogar med mycket höga naturvärden. Skyddet av dessa områden är en viktig pusselbit i Länsstyrelsens arbete med miljömålet Levande skogar som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i länets skogslandskap.

De fem nya reservaten ligger utspridda över länet och fördelar sig över sex olika kommuner.

Stor-Bränntjärnmyran ligger på gränsen mellan Umeå och Vindelns kommuner - ett nästan 300 hektar stort område med en mosaik av skogar och myrar. Här finns mycket gammal, ursprunglig granskog och fina hjortronmyrar.
Rävahidalen är en liten naturskogspärla i Vännäs kommun. Ett område på drygt 17 hektar med grov och högrest grannaturskog i bäckraviner som ansluter till Umeälven.
Pelleberget är drygt 100 hektar stort och ligger i sydvästra hörnet av Bjurholms kommun. Reservatet består av tallnaturskog i brant terräng med spår av äldre skogsbränder. Området inger en stark vildmarkskänsla.
Bredselet i Lycksele kommun är ett 300 hektar stort landskapsavsnitt utmed Öreälven. De omgivande skogarna utgörs av äldre tallskog i ett älvlandskap med terrasser och rullstensåsar.
Vitbergstången ligger i sydöstra delen av Åsele kommun och är 180 hektar stort. Här möts besökaren av urskogsartade barrskogar i ett kuperat landskap.

- Syftet med att bilda naturreservaten är att bevara kvarvarande fragment av skogar som till stor del saknar påverkan av modernt skogsbruk, s.k. naturskogar, säger Per Nihlén vid Länsstyrelsens miljö och planavdelning.

- Många arter av fåglar, insekter, växter, lavar och svampar är beroende av sådana miljöer för sin överlevnad. Exempel på hotade arter som påträffas i de nu skyddade skogarna är tretåig hackspett, trådbrosklav och doftticka.

Länsstyrelsen kommer att sköta reservaten för att de ska bibehålla och utveckla sina höga naturvärden. I några av dem kommer man även att göra anordningar som underlättar det rörliga friluftslivet. Till exempel kommer en markerad vandringsslinga med spänger över våtmarkerna att ordnas i Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat. Välkommen ut i naturen!

Kontaktperson:
Reservatsbildare Per Nihlén, 090-10 73 97, 070-288 29 92

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=2108&ar=2008