Riksdagen

Feminism och jämställdhet inom utvecklingssamarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 18:00 CEST

En rapport från utrikesutskottets Projektgrupp Jämställdhet inom utvecklingssamarbetet, som tidigare tillsatts av utrikesutskottet, har i dagarna överlämnat sin slutrapport till utrikesutskottet. Projektgruppen har gjort en avgränsad utvärdering och uppföljning av riksdagens tidigare beslut om jämställdhet som mål i utvecklingssamarbetet.

Projektgruppen bidrog med ett kunskapsunderlag redan inför utrikesutskottets behandling av regeringens proposition om utvecklingssamarbetet (Sveriges politik för global utveckling) som överlämnades till riksdagen under våren 2003 och behandlades av utskottet under hösten 2003. Kunskapsunderlaget kunde tjäna som utgångspunkt för utskottets ställningstaganden om vad som fungerat bra respektive dåligt samt om vad som behöver förbättras i utvecklingssamarbetet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Utifrån en sammanställning och analys av andra aktörers utvärderingar inom området har projektgruppen valt att formulera sex rekommendationer inför det framtida arbetet med jämställdhetsfrågorna inom utvecklingsarbetet. Projektgruppen rekommenderar utrikesutskottet att:

tydliggöra det ansvar som faller på Sidas styrelse att noga beakta jämställdhetsfrågorna i utvecklingssamarbetets alla delar,
notera svårigheterna att i budgetsammanhang hävda jämställdhetsfrågornas och jämställdhetsinsatsernas betydelse,
överväga hur arbetet med uppföljning och utvärdering kan utvecklas för att bli ett användbart verktyg i jämställdhetssträvandena inom utvecklingssamarbetet,
ställa större krav på enskilda organisationer när det gäller uppföljning och utvärdering av hur jämställdhetsaspekterna i utvecklingssamarbetet har fungerat,
uppmärksamma kvinnojourers möjliga roll i utvecklingssamarbetet, samt utveckla ett förhållningssätt, t.ex. i form av en uppförandekod eller motsvarande, i jämställdhetsfrågor för de organisationer där Sverige är delaktigt.

utveckla ett förhållningssätt, t.ex. i form av en uppförandekod eller motsvarande, i jämställdhetsfrågor för de organisationer där Sverige är delaktigt.

Projektgruppen har också tydliggjort att en feministisk samhällssyn, dvs. en (åsikts-)inriktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället, kan påverka politiken. Det gäller också i biståndspolitiken. Projektgruppen menar att ett feministiskt angreppssätt, med de olika riktningar som finns inom feminismen, kan bidra till diskussionen om hur utvecklingssamarbetets inriktning kan åstadkomma rättvisa och hållbar utveckling för kvinnor och män, flickor och pojkar och i förlängningen bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

I arbetsgruppen har ingått ledamöter för flera av riksdagens partier. För frågor om rapporten och projektgruppens arbete hänvisas till projektgruppens ordförande (riksdagsledamot Carina Hägg, tfn 070-5745415).

Rapporten i sin helhet kan beställas genom utrikesutskottets kansli (Hannah.Bjernback@riksdagen.se, eller tfn 08-786 42 77).