Sveriges Makalösa Föräldrar

Fenomenet utan namn - Men EU kräver nu krafttag mot barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 06:06 CET

Europeiska Kommissionen planerar nu aktivt arbeta för att minska barnfattigdomen i Övriga, och kräver nu att även medlemsländerna visar lika god vilja.Barnfattigdom, ett etablerat begrepp i övriga Europa, förvägrar barn deras rättigheter. Nuvarande ekonomiska kris har ytterligare förvärrat situationen och därför har Europeiska Kommissionen beslutat att det snarast behövs fler resurser för att inte ytterligare förvärra klyftan mellan rika och fattiga barn. 

Över 26 miljoner barn i Europa (något mer än ett barn av fyra) lever i dag i ekonomisk och social utsatthet. På senaste tid har situationen förvärrats dramatiskt, där många barn lider brist på tillräckligt med mat och kläder. Europeiska Kommissionens nya rekommendationer ("Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage") ses som grundläggande i arbetet kring Europa 2020-strategin. Rekommendationen bygger på tre prioriteringar:

- tillgång till tillräckliga resurser;

- tillgång till prisvänlig kvalitetsservice, och;

- barns rätt till deltagande.

Medlemsländerna rekommenderas också att anpassa sina egna nationella handlingsplaner gentemot barnfattigdom och social utestängning. Det handlar nu om medlemsländernas vilja till att investera i barnen. 

-  Det är helt enkelt en fråga om att visa god vilja, och nu när Europeiska Kommissionen tydligt slagit fast att detta är ett problem som alla medlemsländer aktivt behöver arbeta mot, finns det inte längre några ursäkter för att lägga tillräckliga resurser i arbetet mot barnfattigdom. Sveriges Makalösa Föräldrar ser också fram emot en nationell handlingsplan. Generalsekreterare Sophia Lövgren menar att det nu handlar om att skapa ett genuint samråd, i betydelsen en jämlik dialog, för att bromsa den oroväckande utveckling som sker där klyftorna mellan de som har och inte har bara blir allt tydligare.

Detta var också Sophia Lövgrens slutsats, liksom andra inbjudna barnrättsorganisationers representanter, när hon var inbjuden som föredragshållare i en europeisk konferens kring barnfattigdom, arrangerad av COFACE.

Sveriges Makalösa Föräldrar går nu samman med övriga barnrättsorganisationer och kräver ett tydligt beslut för Sveriges del, vad gäller barnfattigdom, och kommer aktivt att engagera sig i olika aktiviteter för att få tillstånd en rimlig dialog och tillräckligt god vilja. Sveriges Makalösa Föräldrar är bl.a. samarrangör (med Föreningen Insolvens) i ett lunchseminarium i Almedalen (2 juli) där barnrättsorganisationer i form av generalsekreterare, ledande forskare och experter samt nationella politiker och beslutsfattare kommer att delta. Löpande uppdatering kommer att finnas här.

Sveriges Makalösa Föräldrar ingår också som medlem i både EAPN och Eurochild, som tillsammans med Unicef ska arrangera ett dialogmöte kring barnfattigdom i april. Läs Eurochilds pressmeddelande kring ovan nyhet här.


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.