Finansinspektionen

FI skärper kraven på fondbolagen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:01 CEST

Större öppenhet och bättre rutiner för att säkerställa att vissa fondsparare inte missgynnas. Det kräver Finansinspektionen i rapporten Intressekonflikter i fondbolag som publiceras i dag.

Finansinspektionens granskning visar att det finns brister i hur fondbolagen hanterar intressekonflikter. Därför kan det inte uteslutas att koncernintresset går före fondspararnas bästa. Merparten av fondbolagen lägger en oproportionerligt hög andel av värdepappersaffärerna inom koncernen. FI kräver
därför skärpta rutiner för val av mäklare.

Enligt undersökningen kan även bonusprogrammens utformning missgynna vissa fondsparare. Därför kräver FI en större insyn för spararna i hur bonus konstrueras för förvaltare, analytiker och ledande befattningshavare.

FI konstaterar vidare att VD i ett fondbolag i princip endast bör vara anställd i fondbolaget och inte ha några andra uppdrag som kan innebära en intressekonflikt. FI avser att vid prövning av nya verkställande direktörer i fondbolag vara restriktiv i sin bedömning av vilka uppdrag som kan accepteras. FI har också för avsikt att i höst utreda frågan om styrelsens sammansättning i fondbolag.

Undersökningen, som har pågått under våren, visar att flera fondbolag inte säkerställer att kunderna får marknadsmässiga villkor vid värdepapperslån. Även här kräver FI skärpta rutiner.

I fondbolag som samordnar handeln med värdepapper för flera fonder genom blockorder kräver FI att det ska det finnas rutiner som säkerställer att inga fondsparare förfördelas. FI kommer även att i dialog med branschen fördjupa analysen av rabatter och gentjänster s k "soft commission", som enligt FI inte verkar för andelsägarnas bästa.

Läs rapporten på www.fi.se

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070-267 8041

Erik Saers,
avdelningschef
Tel 08-787 8286,
070-606 8286
070-606 8286