Finansinspektionen

FI varnar Kaupthing Fonder

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:04 CEST

Kaupthing Fonder har brustit i värderingen av ett onoterat innehav och behandlat andelsägarna olika i samband med inlösen av fondandelar. Bristerna är så allvarliga att Finansinspektionen meddelar fondbolaget en varning.

Kaupthing Fonder har värderat ett onoterat innehav i fonderna Kauphting Bas och Kauphting Småbolag till anskaffningsvärdet under nära tre år. Under samma period sjönk börskurserna kraftigt. Fondbolaget tvingades slutligen att skriva ner värdet på det onoterade innehavet med 96 procent, vilket påverkade fondandelsvärdet för de berörda fonderna med cirka 4 procent.

Fondbolaget har därmed inte förmedlat ett rättvisande värde på fonden till andelsägare och potentiella investerare. Följden är att fondandelsägare köpt och sålt andelar i fonden till ett potentiellt felaktigt pris. Fondbolaget har därtill behandlat fondandelsägarna olika, vilket strider mot lagen, genom att låta fondens största andelsägare träda ur fonden dagen före den 96-procentiga nedskrivningen trots att fondbolaget insåg att fonden var felvärderad vid tillfället. Följden blev att de andelsägare som var kvar fick bära hela nedgången.

Kaupthing Fonder förvaltar åtta värdepappersfonder och två så kallade nationella fonder med ett sammanlagt fondvärde på cirka 1,3 miljarder kronor.

Läs beslutet på www.fi.se

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 8220,
070 398 0819

Joakim Schaaf,
bitr. avd. chef
Tel 08-787 8277,
070-337 8277