Finansförbundet

Finansförbundskritik mot Medlingsinstitutet

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:51 CEST

Vid Finansförbundets förbundsråd den 26-27 maj antogs ett uttalande riktat till arbetsmarknadsminister Hans Karlsson. I uttalandet uppmanas regeringen att se över instruktionerna till Medlingsinstitutet med syftet att slå vakt om parternas självständighet och integritet i kommande förhandlingar om löner och anställningsvillkor.

Hela uttalandet bifogas och det kan också läsas på www.finansforbundet.seFINANSFÖRBUNDETFör frågor:

Lillemor Smedenvall, förbundsordförande 070-638 03 91

Leif Karlsson, informationschef 0704-130 310UTTALANDE FRÅN FINANSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSRÅDTill arbetsmarknadsminister Hans KarlssonSLÅ VAKT OM DEN FRIA FÖRHANDLINGSRÄTTEN

I samband med 2004 års avtalsrörelse fick vi ett hårdhänt bevis för att de självständiga parterna på arbetsmarknaden snart kan vara ett minne blott. När förhandlingarna inletts blev vår motpart, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO), enträget uppvaktade av Medlingsinstitutet med budskapet att inte sluta avtal innan ”de stora inom industrin” blivit klara. Industriavtalen skulle då styra löneutvecklingen även inom den finansiella sektorn – oberoende av lönsamhet och utveckling i denna sektor. Industrins avtal löpte ut tre månader efter avtalet mellan Finansförbundet och BAO. När förhandlingarna sedermera strandade inkallades medlare. Dessa gjorde omgående klart för bägge parter att det inte var intressant vad vi hade uppnått så långt i förhandlingarna, utan att det var medlarnas syn som gällde, oavsett parternas agerande. Detta skulle ha givit ett avtal på andra och lägre nivåer än de som vi, efter att gemensamt ha begärt att slippa medling, kom fram till i sedvanliga förhandlingar. Utan Medlingsinstitutets agerande i början av avtalsrörelsen är det troligt att ett nytt avtal kunnat träffas redan före jul – nu dröjde det till 24 mars.Medlingsinstitutet inrättades som en myndighet av Sveriges riksdag 2001. Medlingsinstitutets generaldirektör gjorde i samband med våra pågående förhandlingar ingen hemlighet av att han ansåg att vi skulle avvakta med egna avtal och efter avtalsrörelsen har han offentligt sagt att vi från Finansförbundet inte hade ”läst på” och inte ”förstått hur det skulle gå till”.Jodå! Nog har vi från Finansförbundet både läst på och förstått…Vi har förstått att risken är överhängande att vår roll som självständig och ansvarstagande part på arbetsmarknaden riskerar att försvagas och att vi kan komma att hamna i ett tillstånd med en centralt – från riksdag och regering dikterad - statlig inkomstpolitik, som inte tar hänsyn till de förhållanden som råder inom vår specifika del av arbetsmarknaden.Sverige har ratificerat ett antal internationella konventioner om den fria förhandlingsrätten och rätten att vidta konfliktåtgärder. I EUs Stadga om de grundläggande rättigheterna från år 2000 återfinns artikel 28 - Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder: "Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med gemenskapsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk."VI UPPMANAR REGERINGEN ATT SE ÖVER MEDLINGSINSTITUTETS INSTRUKTIONER – MED SYFTET ATT SLÅ VAKT OM PARTERNAS SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INTEGRITET I KOMMANDE FÖRHANDLINGAR OM LÖNER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR.FINANSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSRÅD

Den 26 maj 2004