Statistiska centralbyrån, SCB

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2008: Kraftig sysselsättningsökning för privata företag inom vård, skola och omsorg

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:39 CEST

Sysselsättningen för de privata företagen inom vård, skola och omsorg ökar kraftigt. År 2003 var antalet 114 000 och år 2008 var antalet 160 000, alltså en ökning med hela 46 000 personer, eller med 40 procent, under femårsperioden.

Denna ökning har skett utan att de offentligt anställda har minskat. Ökningen ligger inom ramen för en total sysselsättningsökning inom vård, skola och omsorg på 53 000 personer under femårsperioden. Det är dock helt klart att den största sysselsättningsökningen sker inom privata företag.

Skillnader i utbildningsnivå …

Inom skolområdet har kommunerna en högre andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning än vad de privata företagen har, 68 procent mot 58 procent. Inom hälso- och sjukvårdsområdet däremot är andelen lika stor mellan landstinget och de privata företagen, 66 procent vardera. Inom omsorgen har kommunerna 24 procent medan de privata företagen har en högre andel, 29 procent.

När man jämför utbildningsnivåer mellan olika sektorer, så bör man tänka på att olika verksamheter ställer olika krav på formell utbildning. Privata företag och det offentliga kan verka i olika hög grad mellan olika verksamheter.

... men inte i lönenivå

Lönerna i privatägda företag ligger på ungefär samma nivå som inom det offentliga. För de anställda inom grundskola och gymnasium ligger genomsnittslönen år 2008 på 23 500 kronor både i privata företag och i kommunerna. Inom hälso- och sjukvård ligger genomsnittslönen på 29 500 kronor inom privata företag och på 28 500 kronor i landstingen. För omsorgen är genomsnittslönen 22 500 kronor i privata företag och 22 000 kronor i kommunerna.

Det offentliga står för merparten av finansieringen

Det offentliga står för den absoluta merparten av finansieringen inom vård, skola och omsorg. Detta gäller även den del av verksamheten som utförs i privat regi. De privata företagen inom utbildningsområdet finansieras till 56 procent genom det offentliga. Inom hälso- och sjukvården så är motsvarande siffra 61 procent och inom omsorgen hela 86 procent.

Men å  andra sidan så är inte all utförd verksamhet inom det offentliga finansierat genom egna skattemedel. En inte oväsentlig andel finansieras via direkta avgifter från hushåll och företag.

Minskande avkastning

Avkastningen på totalt kapital har minskat från 17 procent år 2007 till 13 procent år 2008 för privata företag inom vård, skola och omsorg. Minskningen sker alltså från en relativt hög nivå. Företagen inom vård, skola och omsorg har fortfarande högre avkastning än vad företagen totalt sett har.  Avkastningen för de privata företagen inom vård, skola och omsorg på 13 procent år 2008 kan jämföras med det motsvarande värdet för alla privata företag i Sverige som ligger på 9 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Avkastning på totalt kapital definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar.

Kommunernas köp av verksamhet avser verksamhet och entreprenader där det finns avtal eller liknade överenskommelse med annan producent, och som kommunen annars skulle ha utfört i egen regi. Landstingens köp av verksamhet definieras på liknande sätt.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som finns på SCB:s webbplats .

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 05

 

Förfrågningar

Hans Björklund
Tfn 019-17 64 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Monica Leonardsson

Tfn 019-17 62 81
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.