Skandia

Finansiella effekter till och med juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:29 CEST

Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta.

Enligt informationen som lämnades i samband med rapporten för första kvartalet 2003, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +66 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -49 MSEK.

Under första kvartalet 2003 var finansiella effekter negativa och uppgick till -283 MSEK. Under andra kvartalet 2003 förväntas finansiella effekter vara positiva och hamna inom intervallet 400 till 500 MSEK.

Jämförelsetal avseende American Skandia

Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia har slutförts. För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med halvårsrapporten (liksom i årsredovisningen 2002) att presenteras exklusive USA, om ej annat anges. Formatet framgår av bifogad tabell.

Skandias delårsbokslut för andra kvartalet 2003 publiceras den 13 augusti 2003.

Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643

Jämförelsetal 2002 för koncernöversikt

KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS

2002 2002 2002 2002 2002
MSEK 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Försäljning 1)
Fondförsäkring 53 967 13 391 13 185 13 638 13 753
Fondsparande 16 963 3 750 4 147 5 220 3 846
Direktförsäljning fonder 2 344 425 591 264 1 064
Livförsäkring 1 638 710 408 273 247
Övriga verksamheter 453 114 95 118 126

Summa försäljning 75 365 18 390 18 426 19 513 19 036

Resultatsammandrag
Fondförsäkring (enligt embedded value metoden) 3 027 795 724 733 775
Fondsparande -291 -90 -56 -87 -58
Livförsäkring 119 5 35 20 59
Övriga verksamheter -182 -41 -85 -69 13
Koncernens kostnader -569 -179 -122 -159 -109

Operativt resultat 2 104 490 496 438 680
Finansiella effekter
fondförsäkring (enligt embedded value metoden) -2 267 -457 -898 -792 -120
Jämförelsestörande poster 1 566 -450 - 2 016 -

Rörelseresultat 1 403 -417 -402 1 662 560

Övriga jämförelsetal
Total årlig nyförsäljning, fondförsäkring 2), MSEK 9 176 2 318 2 064 2 361 2 433
Vinstmarginal nyförsäljning, fondförsäkring, % 13,5 13,4 14,9 12,9 13,1

Resultaträkning (enligt årsredovisningslagen)
Resultat efter skatt, inklusive USA, MSEK -4 298 -4 505 -1 451 1 498 160
Resultat efter skatt, exklusive
USA, MSEK 2 555 -101 615 1 745 296
Vinst per aktie, inklusive USA, SEK -4,20 -4,40 -1,42 1,46 0,15
Vinst per aktie, exklusive USA,
SEK 2,50 -0,10 0,60 1,70 0,29

1) Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder.
2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier.

Koncernfunktion Kommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com
Besök:Sveavägen 44