Skandia

Finansiella effekter till och med mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 15:03 CEST

Finansiella effekter till och med mars 2003

Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. När fonderna minskar i värde påverkas även skattesituationen i vissa fall. Sammantaget medför detta en engångseffekt på rörelseresultatet. Under första kvartalet 2003 bedöms den sammanlagda negativa finansiella effekten på rörelseresultatet hamna inom intervallet 250 till 350 MSEK.

Jämförelsetal avseende American Skandia
Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia har slutförts. Eftersom transaktionen slutfördes enligt överenskomna villkor uppstår ingen resultateffekt under första kvartalet 2003. För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med första kvartalet (liksom i årsredovisningen 2002) att presenteras exklusive USA, om ej annat anges. Formatet framgår av bifogad tabell.

Skandias delårsbokslut för första kvartalet 2003 publiceras den 21 maj 2003.

Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643

Format för koncernöversikt i kommande delårsbokslut

KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS

2002
2002
2002
2002
2002

MSEK 12 mån
Kv 4
Kv 3
Kv 2
Kv 1

Försäljning 1)
Fondförsäkring 53 967
13 391
13 185
13 638
13 753

Fondsparande 16 963
3 750
4 147
5 220
3 846

Direktförsäljning fonder 2 344
425
591
264
1 064

Livförsäkring 1 638
710
408
273
247

Övriga verksamheter 453
114
95
118
126


Summa försäljning 75 365
18 390
18 426
19 513
19 036Resultatsammandrag
Fondförsäkring (enligt embedded value metoden) 3 027
795
724
733
775

Fondsparande -291
-90
-56
-87
-58

Livförsäkring 119
5
35
20
59

Övriga verksamheter -182
-41
-85
-69
13

Koncernens kostnader -569
-179
-122
-159
-109


Operativt resultat 2 104
490
496
438
680

Finansiella effekter fondförsäkring (enligt embedded
value metoden)
-2 267
-457
-898
-792
-120

Jämförelsestörande poster 1 566
-450
-
2 016
-


Rörelseresultat 1 403
-417
-402
1 662
560Övriga jämförelsetal
Total årlig nyförsäljning, fondförsäkring 2), MSEK 9 176
2 318
2 064
2 361
2 433

Vinstmarginal nyförsäljning, fondförsäkring, % 13,5
13,4
14,9
12,9
13,1


Resultaträkning (enligt årsredovisningslagen)
Resultat efter skatt, inklusive USA, MSEK -4 298
-4 505
-1 451
1 498
160

Resultat efter skatt, exklusive USA, MSEK 2 555
-101
615
1 745
296

Vinst per aktie, inklusive USA, SEK -4,20
-4,40
-1,42
1,46
0,15

Vinst per aktie, exklusive USA, SEK 2,50
-0,10
0,60
1,70
0,29


1) Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder.
2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier.