Skandia

Finansiella effekter till och med september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 15:14 CET

Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta.

Enligt informationen som lämnades i samband med rapporten för andra kvartalet 2003, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +62 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -55 MSEK.

Under första halvåret 2003 var finansiella effekter positiva och uppgick till 216 MSEK. Under tredje kvartalet 2003 förväntas finansiella effekter vara positiva och hamna inom intervallet 100 till 200 MSEK.

Försäljning tredje kvartalet
Skandia rapporterade försäljningsutvecklingen för tredje kvartalet den 13 november 2003. I bifogad tabell på sid 2 sammanfattas försäljningsutvecklingen samt nyförsäljning inom fondförsäkring.

Jämförelsetal
För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med delårsrapporten (liksom i årsredovisningen 2002) att presenteras exklusive resultat för verksamheter under avveckling. Formatet framgår av bifogade tabeller på sidorna 3 - 5. Med verksamheter under avveckling avses American Skandia samt bankverksamheten i Schweiz. Som tidigare meddelats har beslut fattats om att avveckla bankverksamheten i Schweiz och kontoret kommer att stängas den 20 november 2003.

Skandias delårsbokslut för tredje kvartalet 2003 publiceras den 24 november 2003.

Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643