U&We

Finansiella institutioner bekymrar sig över riskerna att äga aktier i företag som inte hanterar klimatfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:56 CET

En sammanslutning av investerare världen runt som förvaltar 280.000 miljarder kronor söker information om hur klimatförändringarna påverkar aktievärdet av deras portföljer.
Denna grupp av 278 investerare har i dagarna riktat en förfrågan till 2.400 av världens största börsnoterade företag för att få veta hur dessa hanterar de risker och möjligheter som uppstår i företagen till följd av klimatförändringarna.

För att få information om skandinaviska företags påverkan på klimatet har ett skandinaviskt sekretariat bildats med stöd från Folksam och Nutek. I Sverige kommer information att begäras in från de femtio största börsföretagen. En rapport kommer att publiceras för de skandinaviska företagen som svarar.

Detta är femte året som investerare medverkar i Carbon Disclosure Project (CDP) och gör därmed CDP till den globala standard genom vilken företag förser investerare med information om utsläpp av växhusgaser. CDP har den största databasen i världen om näringslivets klimatpåverkan. (www.cdproject.net).

Denna CDP-omgång, som representerar ett förvaltat kapital av 280.000 miljarder kronor (280.000.000.000.000), motsvarar en tredjedel av de totala globala investerade tillgångarna. Det är en stor ökning i relation till de 31.000 miljarder kronor som stod bakom den första CDP-omgången år 2002.

Paul Dickinson, Project Coordinator och initiativtagare, säger angående den femte informationsomgången: “Den övertygande mängd bevis som finns att växthuseffekten är framkallad av oss människor gör det allt tydligare att investerare och andra intressenter kräver standardiserad information om de affärsrisker och affärsmöjligheter som detta medför. Eftersom CDP är den största källan till sådan information, med 960 företag som under förra året svarade, är det mycket tillfredsställande för oss att kunna hjälpa finansiella institutioner att även denna gång säkerställa aktuell information. Information som blir värdefull därför att jämförelser kan göras och detta genom ett enda frågeinstrument som dessutom gör det effektivt för företagen.”

Alla företag som inbjuds för första gången uppmanas att svara. Företag som tidigare deltagit inbjuds att redogöra för sina framsteg. Företag som tidigare inte svarat ombeds göra detta, eller att tala om för deras ägare varför de inte tror att CDPs frågor är relevanta för deras affärsverksamhet. Förra året svarade 72 procent av FT 500-företagen. Dessa svar och de sammanställning av svaren som gjorts kan laddas ner utan kostnad från www.cdproject.net

Frågeinstrumentet, som CDP utvecklat tillsammans med många medverkande investerare, företag som besvarat enkäten och andra experter, fokuserar på följande områden:

- Risker och möjligheter till följd av lagstiftning/reglering (t.ex utsläppsbegränsningar)
- Fysiska risker/möjligheter (t.ex. väderrelaterade klimatförändringar som påverkar verksamheten)
- Risker/möjligheter med avseende på kunder/konsumenter (t.ex profil, rykte)
- Företagets totala utsläpp av växthusgaser
- Åtgärder för att hantera och minska utsläppen

Liksom tidigare ombeds företagen att lämna sina svar inom fyra månader. Informationen kommer att bearbetas och sammanställas genom olika regionala rapporter eller rapporter för speciella industrisektorer. Rapporterna kommer att distribueras till de medverkande finansiella investerarna. Från och med september 2007 kommer rapporterna också att vara tillgängliga för nedladdning från CDPs hemsida.

Förfrågan har sänts ut till följande börs företag:
- 500 av världens största företag (FT 500)
- 500 av USAs största företag (S&P 500)
- 350 av de största företagen i England (FTSE 350)
- 250 av värdens största energibolag
- 200 av Tysklands största företag
- 200 av Canadas största företag
- 150 av Japans största företag
- 150 av de största företagen i Australien och Nya Zealand
- 125 av de största företagen i Skandinavien
- 120 av Frankrikes största företag
- 100 av de största företagen inom transportsektorn
- 100 av Indiens största företag
- 80 av de största företagen i Asien utom Japan
- 60 av de största företagen i Brasilien
- 50 av de största företagen i Schweiz
- 40 av de största företagen i Sydafrika
- 40 av de största företagen i Italien (S&P/MIB)

Detta initiativ genomförs av Carbon Disclosure Project som är ett “Special Project of Rockefeller Philanthropy Advisors” i New York.

Paul Dickinson, Project Coordinator
Carbon Disclosure Project
57A Farringdon Road, London EC1M 3JB
Email: info@cdproject.net
+44 (0) 7958 772864

Amanda Haworth Wiklund, Project Coordinator Scandinavia
Carbon Disclosure Project Scandinavian Secretariat
PO Box 6248
102 34 Stockholm, Sweden
Email: amanda.haworth@cdproject.net
+46 (0) 8 314206

Lista på deltagande investerare finns i releasens word-dokument
på Newsdesk.