A-COM Communication Aktiebolag

Finansiellt starkt A-Com flyttar fram positionerna

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 09:48 CEST

A-Com AB har löst sitt tidigare aviserade kapitalbehov med ett fyrdelat finan­sieringspaket. Finansieringen innehåller en garanterad nyemission om 40 Mkr, utökat kreditutrymme hos banken om 10 Mkr, konvertering av skulder om 9,5 Mkr, samt avyttring av dotterbolaget Locomotiv Action Marketing.

A-Com avser att genomföra en företrädesemission om 40 Mkr, i vilken en gammal aktie berättigar till teckning av tre nya till en teckningskurs av 80 öre. Mer detaljerade villkor för emissionen kom­mer att ges i samband med att styrel­sen fattar det formella emissionsbeslutet, vilket kommer att vara förutsatt av ordinarie bolagsstämmans godkännande.

Emissionen är garanterad till 100 procent av ett konsortium bestående av bolagets huvudägar­e, bolagets ledning och ett antal externa intressenter.

Bolaget har av banken beviljats ett utökat kreditutrymme om 10 Mkr.

Bolagets huvudägare konverterar räntebärande fordringar om 9,5 Mkr till eget kapital genom en kvittningsemission till marknadskurs.

A-Com säljer hela sitt innehav dotterbolaget i Locomotiv Action Marketing. Köpare är bolagets ledning, som i och med affären blir ensamma ägare i bolaget. Samarbetet mellan Locomotiv Action Marketing och A-Coms bolag kommer att fortsätta oförändrat. Affären ger ingen väsentlig resultateffekt för A-Com men resulterar i en starkt förbättrad balansräkning. Köparna tillträder bolaget med omedelbar verkan.

-A-Com har under ledning av VD Fredrik Sandelin genomfört ett omfattande arbete med att renodla bolaget och vända företagets resultatutveckling, säger Roland Nilsson, styrelse­ordförande i A-Com. Kraftiga rationaliseringar tillsammans med fokus på kon­cernens finanser har gett avsedd effekt. Det är därför glädjande att konstatera att såväl befintliga aktieägare som externa investerare och banken har visat förtro­ende för A-Com och bolagets potential.

-Genom den idag offentliggjorda finansieringslösningen lämnar vi omstruktu­rerings­fasen bakom oss, säger Fredrik Sandelin, VD och koncernchef för A-Com. A-Com har genom sina 25 bolag en stark position i Sverige och en närvaro i övriga Norden. Våra bolag har i en tuff marknad tack vare skickliga medarbetare lyckats bibehålla ett tydligt kundfokus och utmärkt sig i såväl svenska som internationella tävlingar. Finansieringen ger bolaget den handlings­frihet som krävs för att flytta fram positionerna på en uppgå­ende marknad och skapa tillväxt och lönsamhet i våra bolag.

Ordinarie bolagsstämma beräknas hållas under första halvan av oktober månad och avsikten är att genomföra nyemissionen under oktober månad.

FÖR MER INFORMATION
Fredrik Sandelin, VD och koncernchef, A-Com AB, 08-587 078 00
Roland Nilsson, styrelseordförande, A-Com AB, 08-578 078 00
www.a-com.se