FAO

Finansiering av FAO-program ökar med 28 procent

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 17:15 CEST

Ekonomisk nedgång kan påverka framtida stöd

Under de första åtta månaderna 2012 mobiliserades omkring 538 miljoner dollar till stöd för FAO:s olika program. Det är en ökning med 28 procent i jämförelse med samma period förra året.

Stödet omfattar frivilliga bidrag på 498 miljoner dollar och 40 miljoner som kommer från FAO:s tekniska samarbetsprogram (TCP). 70 miljoner dollar av de frivilliga bidragen kommer från EU, 77 miljoner från Unilateral Trust Funds (UTF) och mer än 50 miljoner från USA.

Mest pengar går till insatser i Somalia, dit 82,7 miljoner dollar i extra stöd från olika givare gick. 

Under samma period har FAO, tillsammans med internationell finansiering, dessutom bistått sina medlemsländer med investeringar i jordbruk- och landsbygdsutvecklingsprojekt till en summa på nästan 2,8 miljarder dollar.

Andelen av offentligt utvecklingsbistånd (ODA) som går till jordbruket har minskat från 17 procent år 1980 till 3,8 procent år 2006. I kölvattnet av matprissvängningarna har satsningar på jordbruket ökat konstant sedan 2007 till 5,8 procent för 2010.

"Den globala ekonomiska nedgången påverkar både de aktörer som traditionellt ger utvecklingsbistånd och utvecklingsländerna. Det finns därför en risk för att den nuvarande positiva trenden för biståndet kommer att försämras ", säger Laurent Thomas, biträdande generaldirektör för tekniskt samarbete vid FAO. "Vi måste vara uppmärksamma, övervaka trender och skala upp våra informationsinsatser."

USA och Norge enskilt största givarländerna

Medan några av FAO:s traditionella bilaterala finansieringspartners har varit tvungna att minska sina biståndsbudgetar och frivilliga bidrag till organisationen, kunde partners såsom EU, USA, Tyskland, Norge och Storbritannien vidmakthålla eller öka sina frivilliga bidrag till FAO.  

De tio största finansieringspartners för 2012 inkluderar EU, USA, FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA), Norge, Japan, Australien, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Nederländerna, Kanada och Spanien (ordnat efter storlek på finansiering).

Under den senaste tvåårsperioden har ett förbättrat samarbete med andra FN-organ genom det så kallade UN Joint Programmes resulterat i att 70 miljoner dollar mobiliserats, vilket är en fyrdubblad ökning av medlen. Andra aktörer såsom FN:s globala miljöfond (GEF) ökar också sitt bidrag med upp till omkring 6,5 miljoner dollar under 2012.

”Med tanke på den kraftiga konkurrensen om finansiärer har FAO arbetat hårt för att bredda och diversifiera sin resursbas och effektivitet. Detta visar på god ’valuta för pengarna’ för de bidrag som kanaliseras genom organisationen”, säger Thomas.

Under förgående tvåårsperiod nådde det totala stödet till olika UTF-program 159 miljoner dollar.

I år har stödet till den här typen av program ökat snabbt. Till och med slutet av augusti hade 77 miljoner dollar mobiliserats. Exempel på länder som bidragit via UTF är Bangladesh, Brasilien, Honduras, Libyen, Mexiko, Nigeria och Saudi Arabien.

Efterfrågan på syd-syd samarbete (SSC) ökar också. Sedan lanseringen av programmet 1996 har FAO etablerat över 50 SSC trepartsavtal med 40 olika mottagarländer och två regionala organisationer. Kina är ett av de största bidragsländerna som stöttar FAO:s SSC program. Landet har bidragit med 30 miljoner dollar och skickat ut 900 experter och tekniker att jobba i fält i 18 olika länder. Andra länder som bidrar till SSC är Vietnam, Kuba, Marocko, Chile, Bangladesh och Filippinerna (i ordning efter finansieringsstorlek). Länder såsom Japan och Brasilien sponsrar korta projekt för experter och tekniker inom SSC.

Vidare utvecklar FAO samarbetet med den privata sektorn och stiftelser. Bill och Melinda Gates stiftelsen är för närvarande FAO:s största privata samarbetspartner.


Läs mer: