Finansdepartementet

Finansinspektionen stärks och Statskontoret ska analysera inspektionens framtida resursbehov

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 17:25 CEST

I budgetpropositionen avser regeringen att föreslå förstärkningar av Finansinspektionens resurser. Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag för att klargöra Finansinspektionens långsiktiga resurssituation. Underlaget ska ligga till grund för regeringens prövning av att ytterligare förstärka Finansinspektionen.

- Finansinspektionen har en nyckelroll i den svenska finanssektorn när det gäller att skapa förtroende mellan aktörer samt att förebygga kriser. Det är av stor vikt för Sveriges och Stockholms framtid som finansiellt centrum att inspektionen har både rätt verktyg och tillräckliga resurser för att klara av sitt uppdrag, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

I budgetpropositionen för 2009 kommer regeringen att föreslå att Finansinspektionen tillförs ett permanent resurstillskott på 23,25 miljoner kronor. Medlen ska användas för att förstärka tillsynen och för att förbereda genomförandet av nya regler inom försäkringsområdet. Medlen ska också användas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av privatekonomisk utbildning och för att under 2009 införa ett nytt samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt.

Statskontoret ska ta fram ett underlag inför regeringens kommande prövning av att ytterligare förstärka Finansinspektionen. Underlaget ska innehålla:

- en kartläggning av Finansinspektionens nuvarande verksamhet i förhållande till beslutade och planerade förändringar av verksamheten,
- en jämförande analys av verksamhet och resurser mellan Finansinspektionen och ett urval av motsvarande tillsynsmyndigheter inom EU och övriga Norden,
- en bedömning och analys av den långsiktiga verksamheten och den långsiktiga nivån (2010 - 2012) av Finansinspektionens resursbehov för att myndigheten ska kunna fullfölja sina uppgifter, samt
- en analys av förutsättningar för att effektivisera verksamheten.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Finansmarknadsrådet. Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen senast 1 april 2009.

Bakgrund
Utredningen om Finansinspektionens roll och resurser tillsattes 2002 med uppgift att göra en översyn av Finansinspektionens roll och resursbehov, bl.a. mot bakgrund av planerade förändringar i de nationella och internationella reglerna inom det finansiella området. Av betänkandet Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22) framgår att utredningen bedömde att Finansinspektionens anslagsfinansierade resursbehov skulle behöva öka från 150 miljoner kronor 2002 till 220 miljoner kronor 2005. (Anslaget för Finansinspektionen under 2008 uppgår till 213 miljoner kronor.) Utredningen behandlade dock inte samtliga uppgifter som Finansinspektionen nu har ett ansvar för, t.ex. tillsyn inom redovisnings- och penningtvättsområdet. Inte heller ambitionerna inom det privatekonomiska området behandlades.

För att Finansinspektionen bättre ska kunna klara de nya uppgifterna har, i likhet med utredningens bedömning, ökade resurser återkommande ställts till Finansinspektionens förfogande. Finansinspektionen påtalar i sitt budgetunderlag till regeringen dock på ett ytterligare behov av ökade resurser.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66