Sida

Finanskrisen: Sverige i bräschen för lån och garantier till fattiga länder

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 14:59 CEST

Det nya låne- och garantisystem för utvecklingsländer som regeringen beslutat om idag innebär att Sida kan ge nya möjligheter för viktiga investeringar i fattiga länder - även inom miljöområdet.

- I dagens finanskris minskar investeringar generellt i världen och kanske speciellt i utvecklingsländer. Genom det här obundna låneinstrumentet och en fortsatt och ökad satsning på Sidas garantier kan vi svara upp på nya behov av flexibla investeringar som kommer fattiga människor till godo, säger Georg Andrén, avdelningschef på Sida.

Sverige har stött uppbyggnad av infrastruktur i fattiga länder med mjuka lån och krediter sedan början av 80-talet, främst i form av så kallade u-krediter som finansierade svenska leveranser inom energi, kommunikationer och förbättrad miljö.
Sida började ge garantier 1999, då som försöksverksamhet. Garantier är till för att minska riskerna för företag och banker att investera i utvecklingsländer. Sidas uppgift är i första hand att minska risker som är svårhanterliga för marknadens normala aktörer.

Nu ersätts dessa två instrument av ett nytt mer utvecklat, flexibelt och obundet lånesystem där mjuka lån och garantier kan användas såväl tillsammans som var för sig. Satsningar sker dels inom samhällsutveckling, dels genom en särskild inriktning på miljö/klimat.

- De stora investeringsbehoven i infrastruktur, miljö och klimat i Sidas samarbetsländer kan inte mötas med gåvobistånd eller genom marknadens normala aktörer. Lån och garantier ger mer utvecklingseffekt till lägre kostnad, mobilisering av inhemskt kapital och skapar en mer jämlik relation mellan rika och fattiga länder. En annan viktig effekt är stärkta lokala finansiella marknader, säger Georg Andrén.

Genom att öka möjligheterna till betydelsefulla investeringar för fattiga länder ligger Sverige i framkant när det gäller att utveckla nya modeller att samverka med utvecklingsländer.

Hittills har finansieringsinstrumenten bidragit till många viktiga infrastrukturprojekt som medfört förbättringar för fattigare länder och dess invånare. Några av de insatser som möjliggjorts med u-krediter och garantier är stöd till mobilföretaget MTN i Uganda, Maputo Hamn i Mocambique, reningsverket As Samra i Jordanien och energiförsörjning i Tanzania, Makambako - Songea.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.