Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, augusti 2008: Lägre tillväxttakt för utlåning till hushåll

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:43 CEST

För grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247479.asp

Den årliga tillväxttakten i de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll sjönk i augusti till 10,2 procent jämfört med 10,5 procent i juli. Detta är den lägsta tillväxttakten som noterats sedan mars 2004. I augusti 2007 var den årliga tillväxttakten för hushållens lån 11,7 procent.

Hushållens totala skuld till MFI uppgick vid utgången av augusti till 2 081 miljarder kronor. Av detta avsåg 1 350 miljarder utlåning för bostadsändamål och 142 miljarder avsåg konsumtionsändamål. Sedan augusti 2007 har den sammanlagda utlåningen till hushåll ökat med 192 miljarder.

Även den årliga tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag minskade i augusti. Tillväxttakten var i augusti 11,3 procent vilket kan jämföras med 12,4 procent i juli.


Graf: Utlåningens tillväxt och utlåningsränta till hushållRänteuppgången avstannade

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till hushåll minskade något i augusti efter att ha stigit tidigare under året. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal var i augusti 5,95 procent vilket kan jämföras med 5,99 procent i juli. Vid samma period förra året låg räntan på 4,80 procent.

Det är framförallt räntan på lån med räntebindningstid på mellan tre månader och ett år som sjunkit. Denna ränta var i augusti i genomsnitt 5,72 procent vilket är en minskning från 5,97 procent i juli. Räntan på hushållens lån med räntebindningstid överfem år har däremot ökat med 0,10 procentenheter, från 5,93 procent i juli till 6,03 procent i augusti.

MFI:s nyutlåningsräntor till icke-finansiella företag var i augusti i genomsnitt 5,40 procent vilket var 0,03 procentenheter lägre än i juli då räntan var 5,43 procent. I augusti 2007 var den genomsnittliga utlåningsräntan på nya avtal till icke-finansiella företag 4,45 procent.

Även inlåningsräntorna sjönk i augusti. Den genomsnittliga räntan på hushållens nysparande på bankkonto sjönk från 2,84 procent i juli till 2,79 procent i augusti 2008. I augusti 2007 var motsvarande ränta 1,93 procent.

I augusti togs 64,5 procent av hushållens nya lån från bostadsinstitut med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader medan 35,5 procent togs med bunden ränta. Man får gå tillbaka till juni 2002 för att hitta en större övervikt för rörliga lån.

Penningmängdens tillväxttakt avtar

Efter den tillfälliga ökningen av penningmängdens årliga tillväxttakt i juli minskade återigen tillväxttakten i augusti. Det smala penningmängdsmåttet M1 hade i augusti en årlig tillväxttakt på 2,7 procent. I juli var motsvarande siffra 4,5 procent. I augusti 2007 var M1:s tillväxttakt 10,7 procent. M1 uppgick totalt till 1 391 miljarder kronor vid utgången av augusti.

Det bredare penningmängdsmåttet M3 hade en årlig tillväxttakt på 12,9 procent i augusti 2008. Detta är en minskning jämfört med juli då tillväxttakten var 16,7 procent. M3 uppgick totalt till 2176 miljarder kronor, en ökning med 22 miljarder jämfört med juli.


Graf: Penningmängden, årlig tillväxttaktM1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.


Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från Monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-27 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se

Jan-Olof Elldin
Tfn 08-506 941 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.