Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, augusti 2010: Högre räntor för hushåll och icke-finansiella företag

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:44 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300996.aspx

De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåningsräntor till hushåll gick upp ytterligare i augusti 2010. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,66 procent i augusti mot 2,56 procent i juli och 2,39 i juni.


Det var framförallt de korta räntorna som stod för uppgången. Genomsnittsräntan på hushållens nya låneavtal med räntebindningstid på till och med tre månader steg från 2,36 procent i juli till 2,47 procent i augusti. Motsvarande ränta med räntebindningstider över tre månader till och med ett år var 2,20 procent i augusti mot 2,19 procent i juli.

Majoriteten av bostadslånen tas fortfarande med rörlig ränta men andelen som tas med  bunden ränta ökar. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i augusti 33,8 procent av lånebeloppet med bunden ränta mot 30,4 procent i juli. Trenden med ökad andel som tas med bunden ränta är nu uppe i fyra månader i rad. I maj var andelen 21,3 procent.

Även MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag ökade i augusti. Genomsnittsräntan ökade  från 2,00 procent i juli till 2,12 procent i augusti.

Stabil tillväxttakt för utlåning till hushåll i augusti


Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll var vid utgången av augusti 8,8 procent. Därmed var utlåningstillväxten oförändrad jämfört med juli. I december 2009 låg tillväxttakten på utlåning till hushåll på 9,3 procent.

Vid utgången av augusti hade hushållen sammanlagt lån hos MFI  på 2 452 miljarder. Utlåningen till bostadsändamål stod för 1 649 miljarder medan hushållens konsumtionslån uppgick till 155 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 10,3 procent medan konsumtionslånen ökade med 4,7 procent sedan motsvarande period föregående år.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag forsätter att uppvisa negativ tillväxttakt. I augusti var tillväxttakten -1,5 procent medan den var -1,8 procent  i juli. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av augusti till 1 703 miljarder. I augusti 2009 uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 728 miljarder och tillväxttakten var då 2,9 procent.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

Mer information om Finansmarknadsstatistiken, augusti 2010

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-27 kl. 09.30.


Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43


Förfrågningar

Anders Nyberg
Tfn 08-506 944 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.