Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, januari 2011: Hushållens lån fortsätter öka – men i långsammare takt

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:43 CET

I januari var den årliga tillväxttakten för hushållens lån hos monetära finansinstitut, MFI, 7,7 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag. Trenden att tillväxttakten avtar håller således i sig. I december 2010 var tillväxttakten 7,8 procent medan den var 9,2 procent i januari 2010.

Hushållen hade vid utgången av januari sammanlagt lån från MFI på 2 524 miljarder kronor. Bostadslån utgör 2 022 miljarder och konsumtionslån 153 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 8,3 procent i januari. Det är en minskning jämfört med december då tillväxttakten var 8,5 procent. I januari 2010 var tillväxttakten för bostadslån 10,1 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1 716 miljarder. Den årliga tillväxttakten var 1,7 procent vilket kan jämföras med 1,8 procent i december.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308943.aspx

Stigande räntor under månaden
I januari har MFI:s utlåningsräntor höjts. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal var 3,61 procent vilket kan jämföras med 3,38 procent i december. I januari 2010 var genomsnittsräntan 1,98 procent. Såväl korta som långa räntor har stigit under månaden. Ser man endast på hushållens bostadslån så har genomsnittsräntan ökat från 1,92 procent på lån som tecknades i januari 2010 till 3,53 procent på nya låneavtal i januari 2011.

Det går också att se att en allt större del av lånen tas med bunden ränta. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i januari 49 procent av lånebeloppet med bunden ränta. Motsvarande andel i januari 2010 var 15 procent. Uppgifter om nyutlåning finns endast tillgängligt för bostadsinstitut. Ungefär tre fjärdedelar  av hushållens totala bostadslån tas i bostadsinstitut.

Inlåningsräntorna steg endast marginellt under månaden. Hushållens genomsnittliga ränta på nyinsättningar på bank var 0,90 procent i januari. I december var motsvarande ränta 0,87 procent.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag steg från 2,91 procent i december till 3,14 procent i januari. På ett år har den genomsnittliga räntan stigit från 1,58 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308943.aspx

Penningmängdens tillväxttakt avtar
Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i januari en årlig tillväxttakt på 1,7 procent. I december var tillväxttakten 2,6 procent. M1 uppgick vid januari månads utgång till 1 562 miljarder. Både allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning är något lägre än i december.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i januari 2,1 procent. Det är lägre än i december då tillväxttakten var 4,6 procent. Totalt uppgick M3 i januari till 2 198 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308943.aspx

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Rapport.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-25 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Anders Nyberg
Tfn 08-506 944 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.