Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, januari 2013: Lägre tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:50 CET

Den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till icke-finansiella företag var vid utgången av januari 1,4 procent. Det är lägre jämfört med december då tillväxttakten var 1,7 procent (reviderad siffra). I januari 2012 var tillväxttakten 6,3 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i januari till 1 857 miljarder kronor. Det är en ökning med 26 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i januari uppgick till 568 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 339 miljarder. Det bör noteras i samband med analys av tillväxttakten för icke-finansiella företag att den är mer volatil än exempelvis tillväxttakten för hushållen.

Tillväxttakten för utlåningen till hushåll var i januari 4,5 procent. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med december. MFI:s utlåning till hushåll uppgick i januari till 2 771 miljarder kronor. Det är en ökning med 116 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 99 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I januari uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 230 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Ut- och inlåningsräntor fortsätter ned

I januari fortsatte hushållens utlåningsräntor att sjunka. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i januari till 3,13 procent vilket kan jämföras med 3,18 procent i december. De sjunkande räntorna kan förklaras av nedgångar både i de korta och de långa räntorna. Den rörliga räntan på nya avtal sjönk från 3,30 procent i december till 3,22 procent i januari. För lån med räntebindningstid på över fem år låg räntan på nya avtal på 3,66 procent i januari vilket kan jämföras mot 3,71 procent i december. I januari var den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån 3,05 procent vilket kan jämföras med 3,14 procent i december.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i januari till 2,83 procent jämfört med 2,85 procent i december.

I januari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,74 procent vilket är minskning jämfört med december då räntan var 0,82 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i januari till 1,53 procent vilket är en minskning jämfört med december då räntan var 1,62 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag  

(se tabell)

Minskad tillväxttakt för M1 och M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 3,5 procent i januari. Det kan jämföras med december då tillväxttakten var 4,7 procent. M1 uppgick i januari till 1 691 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i januari 1,8 procent, vilket är en minskning jämfört med december då tillväxttakten var 4,5 procent. Totalt uppgick M3 i januari till 2 423 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik januari 2013 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-27 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se