Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, juli 2013: Tillväxttakten för hushållens lån ökade

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 09:55 CEST

I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med juni då tillväxttakten var 4,7 procent. I juli 2012 var tillväxttakten 4,5 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i juli till 2 841 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 111 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 5,1 procent i juli. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I juli uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 288 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån, vilka oftast saknar säkerhet, samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i juli till 171 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,4 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i juli till 1 874 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 1,4 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med juni då den var 1,3 procent. I juli 2012 var tillväxttakten 2,7 procent. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i juli uppgick till 577 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 343 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Trendbrott för hushållens räntor

Ett flertal månader karaktäriserade av sjunkande hushållsräntor bröts i juli månad, då hushållens genomsnittliga ränta på nya avtal uppgick till 2,99 procent. Det kan jämföras mot juni då räntan var 2,94 procent. Uppgången kan främst härledas till uppgång i den rörliga räntan som steg från 2,99 procent i juni till 3,03 procent i juli. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån steg från 2,85 procent i juni till 2,88 procent i juli.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i juli till 2,68 procent jämfört med 2,81 procent i juni.

I juli var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,65 procent vilket är en ökning jämfört med juni då räntan var 0,64 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i juli till 1,45 procent vilket är en ökning jämfört med juni då räntan var 1,44 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag  

( se tabell )

Ökad tillväxttakt för M1 och M3

I juli var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 6,1 procent. Det kan jämföras med juni då tillväxttakten var 5,3 procent. M1 uppgick i juli till 1 715 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juli 5,8 procent, vilket är en ökning jämfört med juni då tillväxttakten var 5,7 procent. Totalt uppgick M3 i juli till 2 440 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik juli 2013

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-26 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se