Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, juni 2009: Avtagande tillväxttakt för utlåningen

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:42 CEST

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll fortsätter att ha en nedåtgående trend. I juni var tillväxttakten 7,7 procent vilket kan jämföras med 7,9 procent i maj. Vid årsskiftet var tillväxttakten 8,8 procent och i juni 2008 var den 10,9 procent.

Hushållens utestående lån hos MFI uppgick till 2 227 miljarder kronor i slutet av juni 2009. Utlåning till bostadsändamål stod för 1 471 miljarder, vilket innebär en ökning med 75 miljarder under första halvåret 2009 och med 139 miljarder under den senaste tolvmånadersperioden. Det motsvarar en tillväxttakt på 10,4 procent. Tillväxttakten för bostadslån har varit stabil under 2009. Konsumtionslånen uppgick i slutet av juni till totalt 147 miljarder. Tillväxttakten var då 3,5 procent.

Även tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag fortsätter att avta. Nedgången är kraftigare än för utlåningen till hushåll. Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till icke-finansiella företag var i juni 4,5 procent vilket kan jämföras med 14,3 procent i juni 2008. Den totala utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av juni till 1 758 miljarder. Det innebär en ökning på 76 miljarder sedan juni 2008.

För statistik över "Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-fin. företag" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277034.aspx

Korta räntorna svagt uppåt i juni

I juni steg MFI:s utlåningsräntor till hushåll efter att ha sjunkit varje månad sedan oktober 2008. Det rörde sig dock endast om en marginell uppgång. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI i juni var 2,32 procent vilket ska jämföras med 2,27 procent i maj. Det är räntorna på lån med kort räntebindningstid som ligger bakom denna uppgång.

Nyutlåningsräntan för hushållens lån med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader ökade med 0,03 procentenheter jämfört med maj och var i juni 2,20 procent. Räntan på lån med längre räntebindningstid har däremot sjunkit . Det är hushållens lån som togs i juni med en räntebindningstid över 5 år som har sjunkit mest. Dessa hade en genomsnittlig ränta på 3,45 procent i juni vilket var 0,36 procentenheter lägre än i maj.

I juni minskade andelen rörliga lån och en större andel valde bunden ränta. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i juni 66,9 procent av lånebeloppet med rörlig ränta medan 33,1 procent togs med bunden ränta. I maj togs 70,7 procent med rörlig ränta.

MFI:s nyutlåningsräntor till icke-finansiella företag var i juni i genomsnitt 2,02 procent. Motsvarande siffra i maj var 1,80 procent. Även här är det en uppgång av de korta räntorna som ligger bakom.

Tillväxttakten i M1 ökar

Den årliga tillväxttakten i det smala penningmängdsmåttet M1 har under de senaste månaderna haft en uppåtgående trend. Trenden fortsatte även i juni då M1:s tillväxttakt var 7,4 procent. Det ska jämföras med 6,2 procent i maj. Vid utgången av juni uppgick M1 totalt till 1 515 miljarder.

För det breda penningmängdsmåttet M3 har tillväxttakten däremot haft en nedåtgående trend de senaste månaderna. I juni var tillväxttakten 1,6 procent vilket är en minskning från 3,0 procent i maj. I juni 2008 var M3:s tillväxttakt 14,3 procent. M3 uppgick till 2 169 miljarder vid utgången av juni 2009.

Penningmängden, årlig tillväxttakt

För tabell se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277034.aspx


M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från Monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder(penningmarknadsfonder).

Mer om statistikenInformation om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-27 kl. 09.30.
Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 43

Förfrågningar

Johannes Holmberg
Tfn08-506 945 11
E-postjohannes.holmberg@scb.se
Daniel Hansson
Tfn08-506 940 98
E-postdaniel.hansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.