Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, juni 2012: Lägre tillväxttakt för hushållens lån i juni

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 09:50 CEST

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent. Det var en minskning jämfört med maj då tillväxttakten låg på 4,6 procent. I juni 2011 var tillväxttakten 6,7 procent och hade under hela förra året en avtagande trend. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i juni till 2 705 miljarder kronor. Det är en ökning med 118 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 100 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I juni uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 171 miljarder kronor. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i juni till 166 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Övriga lån uppgick till 368 miljarder och hade i juni en tillväxttakt på 2,3 procent.

I juni fortsatte tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag att minska. Den årliga tillväxttakten låg i juni på 3,8 procent vilket kan jämföras mot 4,5 procent i maj. I juni uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 863 miljarder kronor. Det är en ökning med 71 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån stod lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen. Dessa lån uppgick i juni till 553 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Nedgången för hushållens räntor fortsätter

I juni fortsatte räntorna på hushållens lån att sjunka. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal uppgick i juni till 3,81 procent vilket kan jämföras med 3,92 procent i maj. Den rörliga räntan sjönk från 4,16 procent i maj till 4,07 procent i juni. För nya avtal med räntebindningstid på över tre månader till och med ett år låg räntan oförändrad på 3,78 procent. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i juni till 3,71 procent vilket är en nedgång jämfört med maj då räntan låg på 3,79 procent.

I juni var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 1,19 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i juni till 1,99 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i juni till 3,47 procent vilket kan jämföras med 3,56 procent i maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338001.aspx

Ökad tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i juni en årlig tillväxttakt på 5,0 procent vilket var en ökning jämfört med maj då tillväxttakten låg på 4,0 procent. Förändringen i tillväxttakten för M1 kan främst förklaras av en ökad avistainlåning från hushåll. M1 uppgick i juni till 1 628 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juni 7,9 procent. I maj var tillväxttakten 9,0 procent. Totalt uppgick M3 i juni till 2 357 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik juni 2012 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-27 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.