Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, juni 2013: Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 09:58 CEST

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,7 procent. Det innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med maj. I juni 2012 var tillväxttakten också 4,7 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i juni till 2 831 miljarder kronor. Det är en ökning med 122 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 107 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i juni. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I juni uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 278 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån, vilka oftast saknar säkerhet, samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i juni till 172 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,7 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i juni till 1 882 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 1,3 procent. Det innebär att tillväxttakten minskade jämfört med maj då den var 1,4 procent. I juni 2012 var tillväxttakten 3,6 procent. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i juni uppgick till 574 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 343 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt nedgång för hushållens räntor
I juni fortsatte hushållens räntor sin sjunkande trend. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i juni till 2,94 procent, vilket kan jämföras mot 3,03 procent i maj. Nedgången kan främst förklaras av nedgång i den rörliga räntan som sjönk från 3,10 procent i maj till 2,99 procent i juni. För lån med räntebindningstid på över ett år till och med fem år låg räntan på nya avtal på 2,88 procent i juni vilket kan jämföras mot 2,86 procent i maj. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i juni till 2,85 procent jämfört med 2,91 procent i maj.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i juni till 2,81 procent jämfört med 2,69 procent i maj.

I juni var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,64 procent vilket är en minskning jämfört med maj då räntan var 0,67 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i juni till 1,44 procent vilket är en minskning jämfört med maj då räntan var 1,45 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360234.aspx

Minskad tillväxttakt för M1, men ökad för M3
I juni var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 5,3 procent. Det kan jämföras med maj då tillväxttakten var 6,5 procent. M1 uppgick i juni till 1 734 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juni 5,7 procent, vilket är en ökning jämfört med maj då tillväxttakten var 4,1 procent. Totalt uppgick M3 i juni till 2 490 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik juni 2013

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-27 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se