Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, maj 2013: Ökad tillväxttakt för utlåning till hushållen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 10:00 CEST

I maj hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,7 procent. Det var en ökning jämfört med april då tillväxttakten låg på 4,6 procent. Tillväxttakten är däremot oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

MFI:s utlåning till hushåll uppgick i maj till 2 815 miljarder kronor. Det är en ökning med 122 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 106 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I maj uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 266 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet.

I maj var tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag 1,4 procent. Det är lägre jämfört med april då tillväxttakten var 2,4 procent. MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i maj till 1 886 miljarder kronor. Det är en ökning med 27 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i maj uppgick till 572 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 341 miljarder. Det bör noteras i samband med analys av tillväxttakten för icke-finansiella företag att den är mer volatil än exempelvis tillväxttakten för hushållen.

 

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Nedgång för hushållens räntor

Hushållens räntor på lån sjönk under maj månad. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i maj till 3,03 procent vilket kan jämföras med 3,07 procent i april. De sjunkande räntorna kan förklaras av nedgångar i både korta och långa räntor. Den rörliga räntan på nya avtal sjönk från 3,19 procent i april till 3,10 procent i maj. För lån med räntebindningstid på över fem år låg räntan för nya avtal på 3,63 procent i maj vilket kan jämföras mot 3,73 procent i april. I maj var den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån 2,91 procent vilket kan jämföras med 3,00 procent i april.

I maj var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,67 procent vilket är en minskning jämfört med april då räntan var 0,70 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i maj till 1,45 procent vilket är en minskning jämfört med april då räntan var 1,50 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i maj till 2,69 procent jämfört med april då den låg på 2,85 procent.

 

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag  

( se tabell )

Ökad tillväxttakt för M3 och M1

I maj var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 6,5 procent. Det kan jämföras med april då tillväxttakten var 5,5 procent. M1 uppgick i maj till 1 685 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i maj 4,1 procent. I april var tillväxttakten 2,5 procent. Totalt uppgick M3 i maj till 2 411 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik maj 2013

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-25 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
Tfn 08-506 948 55
E-post fornamn.efternamn@scb.se