Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, mars 2009: Hushållens rörliga räntor sjunker ytterligare

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:51 CEST

I mars fortsatte utlåningsräntorna från monetära finansinstitut (MFI) till hushåll att sjunka. Minskningen var dock inte så stor som under de fem föregående månaderna. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal tagna hos MFI i mars var 2,60 procent. I februari var den genomsnittliga räntan till hushåll 2,74 procent.

Det var framförallt de korta räntorna som gick ned medan de långa gick upp. Nyutlåningsräntan på hushållens lån med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader minskade med 0,19 procentenheter och var i mars 2,50 procent. Hushållens lån som togs i mars med en räntebindningstid över 5 år hade en genomsnittlig ränta på 4,66 procent vilket var 0,35 procentenheter högre än i februari.

Andelen rörliga lån fortsätter att öka. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i mars 70,6 procent av lånebeloppet med rörlig ränta medan 29,4 procent togs med bunden ränta. I februari togs 68,9 procent med rörlig ränta.

Utlåningsräntorna till icke-finansiella företag sjönk också något jämfört med februari. I mars var den genomsnittliga räntan på nya låneavtal 2,18 procent vilket var 0,10 procentenheter lägre än i februari då räntan var 2,28 procent.

Inlåningsräntorna som också sjunkit kraftigt under de senaste månaderna ökade något i mars. Den genomsnittliga räntan på hushållens sammanlagda nyinsättning på bankkonto i mars var 0,54 procent, vilket kan jämföras med 0,53 procent i februari. Räntan på hushållens bundna inlåning hos bankerna gick upp från 1,43 procent i februari till 1,60 procent i mars. Det ska dock jämföras med en genomsnittlig ränta på 4,23 procent så sent som i november 2008.


För tabell över "Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-fin. företag" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272962.aspx

Tillväxttakten för hushållsutlåningen avtog

Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var i mars 8,1 procent vilket kan jämföras med 8,6 procent i februari. Tillväxttakten för hushållens lån har varit långsamt avtagande sedan början av 2006 då den låg på över 13 procent.

Hushållens sammanlagda lån hos MFI uppgick till 2 168 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 miljarder jämfört med februari. Utlåning till bostadsändamål uppgick sammanlagt vid utgången avmars till 1 425 miljarder, en ökning under månaden med 11 miljarder. Konsumtionslånen uppgick till 144 miljarder.

Även tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag sjönk. Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till icke-finansiella företag var i mars 9,4 procent vilket kan jämföras med 11,7 procent i februari. Det ska dock noteras att denna serie normalt fluktuerar mer än motsvarande för hushåll. Den totala utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av mars till 1 782 miljarder.

Tillväxttakten i M3 lägre än för M1

Den årliga tillväxttakten i det smala penningmängdsmåttet M1 var i mars 5,0 procent vilket var högre än i februari då tillväxttakten låg på 3,5 procent. Vid utgången av mars uppgick M1 totalt till 1 478 miljarder.

För det breda penningmängdsmåttet M3 minskade däremot tillväxttakten i mars. I februari var tillväxttakten 5,9 procent men minskade till 2,5 procent i mars. Det är framförallt en minskning av allmänhetens innehav av korta värdepapper som ligger bakom. Det är första gången sedan juni 2007 som tillväxttakten i M3 är lägre än i M1. I mars uppgick M3 till 2 148 miljarder.

För statistik över "Penningmängden, årlig tillväxttakt" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272962.aspx

 


Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från Monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institutsamt monetära värdepappersbolag.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-29 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 43

Förfrågningar

Johannes Holmberg
Tfn08-506 945 11
E-postjohannes.holmberg@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn08-506 941 69
E-postjan-olof.elldin@scb.se