Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, mars 2012: Räntorna på hushållens lån fortsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2012 09:50 CEST

Räntan på hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) fortsatte att sjunka i mars. Den genomsnittliga räntan på nya låneavtal var 3,94 procent. Det är en minskning med 0,11 procentenheter jämfört med februari. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

De sjunkande räntorna för hushållens lån kan främst förklaras av nedgångar i de korta räntorna. Den rörliga räntan sjönk från 4,36 procent i februari till 4,22 procent i mars. Hushållens ränta på nytecknade låneavtal för bostadslån uppgick i mars till 3,86 procent vilket är en minskning jämfört med februari då räntan låg på 3,96 procent.

Utlåningsräntan till icke-finansiella företag sjönk i mars, liksom i februari. I mars var den genomsnittliga räntan på nya avtal 3,57 procent vilket kan jämföras med 3,71 procent i februari.

Hushållens inlåningsräntor ligger kvar på samma nivå i mars som i februari. Den genomsnittliga räntan på hushållens nyinsättningar på bankkonton var i mars 1,22 procent.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333087.aspx

Tillväxttakten på hushållens lån oförändrad

Tillväxttakten på hushållens lån var i mars 5,0 procent vilket är på samma nivå som i februari. I mars 2011 låg tillväxttakten på 7,3 procent och hade under hela 2011 en avtagande trend.

Vid utgången av mars uppgick hushållens lån hos MFI till 2 672 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Den största delen av hushållens lån består av bostadslån som i mars uppgick till 2 144 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Av dessa lån har 52 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i januari och februari. Jämfört med mars föregående år har bostadslånen ökat med 105 miljarder.

Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i mars till 165 miljarder och lån med säkerhet i lantbruksfastigheter till 166 miljarder.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i mars till 1 827 miljarder. Den årliga tillväxttakten var 4,6 procent vilket var en minskning jämfört med februari då tillväxttakten var  6,0 procent. I mars 2011 var tillväxttakten 3,0 procent.

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Ökad tillväxttakt för M1

I mars var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 5,1 procent. Det kan jämföras med februari då tillväxttakten låg på 4,8 procent. M1 uppgick i mars till 1 596 miljarder.

För det breda penningmängdsmåttet, M3, var den årliga tillväxttakten i mars 9,3 procent. I februari var tillväxttakten 9,5 procent. Totalt uppgick M3 i mars till 2 430 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik mars 2012 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-29 kl. 09.30.

 

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Tina Hansson
Tfn 08-506 942 55
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.