Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, oktober 2011: Fortsatt nedgång för hushållens lånetillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 10:03 CET

I oktober fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka. Tillväxttakten var då 5,5 procent vilket kan jämföras mot 5,7 procent i september. I oktober 2010 var tillväxttakten 8,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i oktober till 2 629 miljarder kronor. Bostadslån utgör cirka 80 procent, det vill säga 2 105 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för enbart bostadslån var 5,8 procent i oktober, en minskning från 6,1 procent i september. Av de utestående bostadslånen har 51 procent rörlig ränta, i september var motsvarande andel 52 procent. I oktober 2010 var andelen 63 procent. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet. Denna typ av lån uppgick till 162 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,4 procent. Vidare finns också lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i oktober till 1 809 miljarder. Tillväxttakten var i oktober 4,4 procent vilket är en minskning mot september då tillväxttakten var 6,3 procent (reviderad siffra). I oktober 2010 var tillväxttakten 1,2 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Hushållens räntor stiger
I oktober vände utlåningsräntorna till hushåll återigen uppåt efter två månaders nedgångar. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal steg från 4,14 procent i september till 4,22 procent i oktober. Både de korta och de långa räntorna bidrog till ökningen. Den rörliga räntan ökade från 4,39 procent i september till 4,51 procent i oktober. Räntorna på lån med räntebindningstid över 1 år som de två senaste månaderna visat på nedgångar ökade också i oktober. Exempelvis gick lån med räntebindningstid över 5 år upp från 4,65 procent i september till 4,93 i oktober.

I oktober var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på olika typer av bankkonton 1,35 procent vilket är en svag minskning från 1,37 procent i september. Räntan på konton med bindningstid gick däremot motsatt håll och ökade från 2,91 procent i september till 2,97 procent i oktober.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag var i oktober oförändrad mot september, 3,66 procent. I oktober 2010 var räntan 2,54 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

För tabell vänligen se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324262.aspx

Återigen negativ tillväxttakt för M1
Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i oktober en negativ årlig tillväxttakt på -0,9 procent. I september var tillväxttakten 0,2 procent, vilket då var den första månaden sedan januari 2011 med positiv tillväxttakt. M1 uppgick i oktober till 1 560 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i oktober 7,4 procent. Det är lägre än i september då tillväxttakten var 8,3 procent (reviderad siffra). Totalt uppgick M3 i oktober till 2 383 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik oktober 2011 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-28 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Anders Nyberg
Tfn 08-506 944 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se