Statistiska centralbyrån, SCB

Finansmarknadsstatistik, september 2010: Utlåningen till hushåll fortsatt stabil

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:45 CEST

De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåning till hushåll hade i september 2010 en årlig tillväxttakt på 8,9 procent. Det var en liten ökning jämfört med augusti då tillväxttakten låg på 8,8 procent. Tillväxttakten har legat runt 9 procent under hela året. MFI:s utlåningsräntor till hushåll fortsatte samtidigt att stiga och då framförallt för korta löptider. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i september till 2 476 miljarder kronor. Det är en ökning med 202 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen uppgick sammanlagt till 1 976 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Metoden för beräkningen av hushållens bostadslån har förändrats från och med denna månad. Den största förändringen mot tidigare är att lån till så kallade företagarhushåll (egenföretagare) med säkerhet i bostad nu räknas som bostadslån. Den årliga tillväxttakten för bostadslån med den nya definitionen var 9,3 procent i september.

Av hushållens utestående bostadslån har 68 procent (1 347 miljarder) av lånen rörlig ränta eller ursprunglig räntebindningstid på upp till och med 1 år. För den del av bostadslånen som tas i bostadsinstitut redovisas även nyutlåningen under respektive månad. I september togs 61 procent av hushållens nytagna lånebelopp hos bostadsinstitut med rörlig ränta. I augusti lånade hushållen 66 procent med rörlig ränta.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1 701 miljarder. Tillväxttakten fortsätter att vara negativ men har ökat jämfört med i början av året, då tillväxttakten låg under -5 procent. I september var tillväxttakten -0,9 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302330.aspx

Räntorna fortsatte svagt uppåt


I september steg den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal till 2,81 procent. Det var en ökning från 2,66 procent i augusti. Det var en fortsatt uppgång av de korta räntorna som låg bakom medan de långa räntorna sjunkit något.

Även MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag gick upp något i september. Genomsnittsräntan var 2,22 procent i september mot 2,12 procent i augusti.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302330.aspx

Högre tillväxttakt för både M1 och M3

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var i september preliminärt 6,0 procent. Det var en uppgång jämfört med augusti då tillväxttakten var 4,7 procent. M1 uppgick totalt till 1 643 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3 ökade från 2,4 procent i augusti (revidering från föregående publicering) till preliminärt 3,1 procent i september. Totalt uppgick M3 i september till 2 163 miljarder.

Observera att penningmängdsmåtten denna månad är baserade på nya rapporteringsformulär. Det innebär att osäkerheten i måtten ökar, vilket kan medföra revideringar i framtiden.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302330.aspx

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Uppdaterad Finansmarknadsstatistik

Publikationen Finansmarknadsstatistik har från och med denna publicering uppdaterats och delvis fått nytt utseende. Dispositionen i publikationen är i stort densamma däremot har förändringar genomförts för tabeller, diagram och metoddelar. Vissa tabeller och diagram är helt nya medan andra är förändrade eller borttagna. För detaljer kring förändringarna se dokumenten Förändringar Finansmarknadsstatistik september 2010 samt Tabell- och diagramförteckning som finns publicerade i anslutning till publikationen.

Bakgrunden till förändringarna är att nya rapporteringsformulär införts, i första hand för att anpassa statistiken till nya rapporteringskrav från Europeiska centralbanken. Det innebär samtidigt att osäkerheten i inrapporterade uppgifter ökar. Vissa serier kommer därför inte att publiceras denna månad. Den ändrade insamlingen tillsammans med att många rapportörer sett över sina rapporteringssystem gör att vissa serier får större tidsseriebrott, dessa är markerade i tabeller och beskrivs i noter.

I samband med uppdateringen har även äldre uppgifter uppdaterats vilket gör att vissa serier reviderats historiskt. Reviderade serier är markerade i tabellerna.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

Mer information om Finansmarknadsstatistiken, september 2010

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-25 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Anders Nyberg
Tfn 08-506 944 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.