Statistiska centralbyrån, SCB

Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2013: Riksbanken förstärkte valutareserven

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:03 CEST

Riksbanken ökade under det första kvartalet sina tillgångar i utländska räntebärande papper samt ökade sin låneskuld mot staten. Detta var en följd av Riksbankens beslut att förstärka valutareserven som finansierades med statens emissioner av statsobligationer i utländsk valuta. Trenden från föregående kvartal höll i sig och icke-finansiella företag fortsatte att minska sin skuld i koncernlån mot utlandet.

Riksbanken förstärkte valutareserven

Under det första kvartalet 2013 ökade Riksbankens tillgångar i räntebärande värdepapper, certifikat och obligationer, mot utlandet med 82 miljarder kronor samtidigt som Riksbankens låneskuld mot staten ökade med 99 miljarder. Bakgrunden är att Riksbanken i december 2012 beslutade att utöka valutareserven med runt 100 miljarder kronor. Finansieringen av den utökade valutareserven skedde genom Riksgäldens emissioner av statsobligationer i utländsk valuta. Riksbankens skuldökning är den största under ett enskilt kvartal och går närmast att jämföra med andra och tredje kvartalet 2009 då Riksbanken också beslutade att utöka valutareserven. Finansieringen av den utökade valutareserven skedde genom emissioner av statsobligationer. Statens obligationsskuld mot utlandet ökade med 105 miljarder kronor under första kvartalet.

Riksbankens räntebärande tillgångar i värdepapper mot utlandet och låneskuld mot staten; transaktioner, mdkr

Diagram

Fortsatt minskning av koncernlånen mot utlandet

Icke-finansiella företag har under det första kvartalet fortsatt att minska sina skulder mot koncernföretag i utlandet. Redan förra kvartalet gjordes stora återbetalningar av koncernlånen i utlandet. Minskningarna av koncernlånen är troligen en följd av den skärpta lagstiftning kring ränteavdragen som trädde i kraft 2013. Under kvartalet var minskningen 100 miljarder vilket kan jämföras med 187 miljarder för det föregående kvartal. Icke-finansiella företags totala skuld i koncernlån mot utlandet har sjunkigt och är nu på samma nivå som under 2008.

Icke-finansiella företags skulder i koncernlån mot utlandet; ställningsvärden & transaktioner, mdkr

Diagram

Definitioner och förklaringar
  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. För ytterligare information se Bra att veta i Statistiska Meddelanden. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-25 09.30.


Logotyp 

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35


Logotyp 

Producent

SCB, Finans- och Sektorräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Anna Daniels
Tfn 08-506 945 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Stefan Wilkeståhl
Tfn 08-506 940 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.