Statistiska centralbyrån, SCB

Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2010:Hushållen sålde av aktier och aktiefonder

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:40 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300210.aspx

Hushållen valde under andra kvartalet 2010 att sälja av både aktier och aktiefonder till ett värde av 8,4 miljarder respektive 4,2 miljarder kronor. Hushållen placerade istället i andra sparformer så som bankinlåning och fond-i-fonder.

Hushållens bankinlåning ökade med 33,9 miljarder och istället köptes fond-i-fonder till ett värde av 3,9 miljarder kronor. Under andra kvartalet 2010 var hushållens finansiella sparande, transaktioner i tillgångar minus transaktioner i skulder, minus 3,2 miljarder.

Förmögenheten hos hushållen minskade

Hushållens nettoförmögenhet, finansiella tillgångar minus finansiella skulder, uppgick det andra kvartalet 2010 till 3 245 miljarder kronor. Det är en minskning med 81 miljarder jämfört med föregående kvartal. En förklaring till den minskade förmögenheten är ökade lån i banker och bostadsinstitut med 50,9 miljarder.

Nivån på hushållens finansiella tillgångar var näst intill oförändrade under kvartalet. Trots att hushållen förvärvat tillgångar för 78 miljarder, minskade deras totala tillgångar med 300 miljoner. Detta kan förklaras av stora värdeminskningar i aktier och aktierelaterade tillgångar. Under andra kvartalet 2010 gick Stockholmsbörsen ner med 3,7 procent enligt Affärsväldens generalindex. Även på världsmarknaden var utvecklingen svag. Aktiekurserna på världsmarknaden sjönk enligt MSCI World Index med 13,3 procent.

Statsskulden ökade

Statsskulden till marknadsvärde var vid andra kvartalets utgång 1 329 miljarder kronor. Det är en ökning med 57 miljarder jämfört med föregående kvartal, då statsskulden var 1 272 miljarder. Av de 57 miljarderna kan 31 miljarder förklaras av en ökning av obligationsskulden. Drygt 70 procent av statsskulden består av obligationer och förändringar i utlåningen av obligationer har således stor påverkan på statsskulden.

AP-fonderna sålde aktier och köpte obligationer

Under andra kvartalet 2010 ökade AP-fonderna sitt innehav i obligationer med 12 miljarder kronor. Av de var 5,2 miljarder statsobligationer. Samtidigt som AP-fonderna köpt obligationer har de nettosålt noterade aktier för 8,1 miljarder.

AP-fondernas finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, var 5,9 miljarder under andra kvartalet. Nettot av inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensionsmedel var minus 3 miljarder. Att sparandet ändå blev positivt berodde bland annat på att ränteintäkterna och utdelningarna uppgick till 3,5 respektive 5,5 miljarder.

Riksbankens utlåning till bankerna minskade

Riksbankens stödåtgärder till de svenska bankerna, som började under finanskrisens utbrott tredje kvartalet 2008, fanns kvar men minskade kraftigt under andra kvartalet 2010. Riksbankens totala utlåning till bankerna minskade med 121 miljarder till 239 miljarder kronor. Samtidigt minskade bankernas innehav av Riksbankscertifikat med 105 miljarder till 146 miljarder. Innan finanskrisen var dessa tillgångar och skulder mellan Riksbanken och bankerna i stort sett obefintliga.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-21 9.30.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent

SCB, Finans- och Sektorräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Nicolai Nystrand
Tfn 08-506 945 45
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Anna Oscarsson
Tfn 08-506 945 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.