Statistiska centralbyrån, SCB

Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2009: Hushållen fortsätter att låna

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:49 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284508.aspx

Hushållens lån i banker och bostadsinstitut ökade med 45 miljarder kronor under tredje kvartalet i år. Det är en påtaglig ökning jämfört med samma period i fjol, då motsvarande siffra var 34 miljarder. Däremot är det ungefär samma storlek som tredje kvartalet åren 2006 och 2007.

Fortfarande osäkert men viss förbättring i sikte

En förbättring av läget på de finansiella marknaderna har skett under tredje kvartalet såväl internationellt som i Sverige. Osäkerheten kvarstår dock och marknaderna är fortfarande beroende av statliga garantier från Riksgälden och stödåtgärder från Riksbanken. Det märks främst i en uppblåst balansräkning för Riksbanken, vars totala utlåning till banksektorn uppgick till 363 miljarder kronor vid slutet av tredje kvartalet. Det är ungefär samma höga nivå som tidigare kvartal under krisen. Reporäntan ligger kvar på 0,25 procent sedan 8 juli i år.

Tecknen på förbättring märks främst genom att såväl finansiella som icke-finansiella företag ökat sina emissioner av obligationer, men aktiviteten är förhållandevis låg. Köpare av obligationerna är främst investerare i utlandet, men även svenska försäkringsbolag.

Hushållens skulder till banker och kreditinstitut större än företagens

Under tredje kvartalet 2009 förvärvade hushållen finansiella tillgångar för 39 miljarder, samtidigt som skulderna ökade med 51 miljarder. Det finansiella sparandet blev således negativt - minus 12 miljarder.

Skulderna till banker och bostadsinstitut steg sammantaget med 45 miljarder kronor till 2 187 miljarder. Det kan jämföras med en ökning på ca 34 miljarder tredje kvartalet i fjol. Sedan utgången av tredje kvartalet 2008 har lånen i bostadsinstitut ökat med 130 miljarder kronor till 1 439 miljarder och banklånen har ökat med 34 miljarder till 748 miljarder. Vid utgången av tredje kvartalet 2009 uppgick hushållssektorns upplåning från banker och kreditinstitut till 2 281 miljarder kronor, och översteg därmed utlåningen till icke-finansiella företag med 389 miljarder kronor.

Stigande börskurser stimulerar till olika former av aktierelaterat sparande

På hushållens tillgångssida ökade som vanligt försäkringssparandet mest, följt av aktier och fondandelar.

Sammantaget ökade sparandet i individuella och kollektiva försäkringar med 38 miljarder kronor under tredje kvartalet. Av detta svarade det kollektiva försäkringssparandet via arbetsgivare för 23 miljarder. Det individuella försäkringssparandet var 15 miljarder kronor under tredje kvartalet jämfört med knappt 6 miljarder tredje kvartalet i fjol. Det individuella försäkringssparandet har legat på en högre nivå även första och andra kvartalet 2009 jämfört med 2008. Detta kan till en del förklaras av att de stigande börskurserna i år, 37,2 procent till och med tredje kvartalet, har stimulerat till placeringar i kapitalförsäkringar.

De stigande börskurserna har också bidragit till ett ökat sparande i aktier och aktierelaterade fondandelar. Under tredje kvartalet var hushållens nettoköp av svenska börsaktier 2,5 miljarder kronor, svenska aktiefonder 1 miljard samt utländska aktier och fondandelar 3,5 miljarder kronor. Däremot nettosålde hushållen räntefonder för tredje kvartalet i rad.

Hushållens förmögenhet fortsätter att stiga

Under tredje kvartalet ökade hushållens finansiella förmögenhet med 204 miljarder kronor, till totalt 2 914 miljarder kronor. Denna ökning bestod dels av nysparande med 39 miljarder samt en värdeökning av tillgångarna med 216 miljarder, samtidigt som hushållen ökade sina skulder med 51 miljarder. Under kvartalet steg börsen med närmare 15 procent, vilket bidrog till det ökade värdet på hushållens finansiella tillgångar.

Innehavet av börsnoterade aktier ökade med 68 miljarder till 522 miljarder, varav 65 miljarder var värdeökning och resterande 3 miljarder utgjordes av nettoköp. Även försäkringssparandet påverkades av börsuppgången. Innehavet av individuella och kollektiva försäkringar steg med 111 miljarder till 2 105 miljarder. Av ökningen berodde 33 miljarder på nysparande och 78 miljarder på olika former av värdestegring.

Graf: Hushållens tillgångar i bostadsrätter, individuellt försäkringssparande, bankinlåning samt aktier och fonder

Staten fortsatte att låna ut pengar till Riksbanken

Statens finansiella sparande var 5 miljarder under tredje kvartalet. En minskning jämfört med föregående kvartal då sparandet låg på 12 miljarder. Staten ökade sina tillgångar med 54 miljarder och skulderna med 49 miljarder. Staten fortsatte att låna ut pengar till Riksbanken, nyutlåningen var hela 31 miljarder. Upplåningen via statsobligationer ökade med 46 miljarder, medan upplåningen via statsskuldväxlar minskade med 17 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Samtliga siffror i texten som rör hushållen avser de egentliga hushållen inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden: FM17SM0904.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle i denna serie blir den 25 mars 2010 kl. 9.30.

 Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

 Producent

SCB, Finans- och Sektorräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Nicolai Nystrand
Tfn 08-506 945 45
E-post nicolai.nystrand@scb.se

Mårten Pappila

Tfn 08-506 945 01
E-post marten.pappila@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.