Statistiska centralbyrån, SCB

Finansräkenskaper andra kvartalet 2008: Hushållen fortsätter att låna

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:49 CEST

För graf vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246657.asp

Hushållens finansiella sparande var 25 miljarder kronor under andra kvartalet 2008. Sparandet hölls uppe av hög bankinlåning och försäkringssparande, men drogs ner något av nettoförsäljningen av aktier och fonder samt en relativt stor låneökning.

Hushållens sparande under andra kvartalet på 25 miljarder kan jämföras med 41 miljarder för andra kvartalet 2007 och minus 9 miljarder 2006. Det finansiella sparandet räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal. Det här kvartalet förvärvades finansiella tillgångar för 87 miljarder och skuldökningen var 62 miljarder.

Nettoinsättningen på bankkonton uppgick under andra kvartalet till 47 miljarder. Det är en hög siffra, men lägre än förra årets rekordnotering på 57 miljarder. Andra kvartalet 2006 ökade inlåningen på bankkonton med lika mycket som i år. Bankinlåningen är vanligtvis hög under andra kvartalet, vilket kan bero på att aktieutdelningar och stor del av skatteåterbäringen betalas ut då. Hushållen nettosålde under kvartalet aktier för 11 miljarder kronor. Första kvartalet i år nettoköpte hushållen aktier, men i övrigt har hushållen sålt mer aktier än de köpt varje kvartal sedan våren 2006. För nionde kvartalet i rad fortsatte hushållen att göra sig av med fonder. Det här kvartalet var nettoförsäljningen av svenska och utländska fondandelar 9 miljarder, varav utländska fonder stod för 7 av dem. Nettoförsäljningen av svenska aktiefonder var något lägre det här kvartalet än den varit de senaste kvartalen. Det här kvartalet var den 1,5 miljard. Det kan jämföras med en nettoförsäljning på drygt 7 miljarder första kvartalet 2008 och nära 6 miljarder kvartalet dessförinnan.

Försäkringssparandet var högt under andra kvartalet. Det uppgick till 58 miljarder kronor. Det kollektiva försäkringssparandet var 42 miljarder, varav 11 miljarder utgjordes av PPM-sparande. Föregående års andra kvartal uppgick det kollektiva försäkringssparandet till 33 miljarder, varav 10 miljarder i PPM. Även det individuella försäkringssparandet var högre i år än förra året. Det uppgick till 16 miljarder kronor, att jämföra med 9 miljarder andra kvartalet 2007. Den stora skillnaden mellan andra kvartalet 2007 och 2008 beror främst på att försäkringsersättningarna var väldigt höga 2007, vilket drog ner sparandet då.

Högt låntagande
Hushållens skuldökning var hög under andra kvartalet i år. Den uppgick till 62 miljarder kronor, vilket kan jämföras med motsvarande kvartal förra året och 2006 då den var 54 miljarder båda åren. Som vanligt är det lån i banker och bostadsinstitut som svarar för nästan hela skuldökningen. Det här kvartalet var den sammanlagda siffran för lån i bank och bostadsinstitut 60 miljarder kronor. Det kan jämföras med andra kvartalet 2007 och 2006 då skuldökningen i bank och bostadsinstitut var 51 miljarder kronor båda åren. Banklånen uppgick till 29 miljarder och lån i bostadsinstitut till 31 miljarder kronor. Skuldökningen i bostadsinstitut var lägre i år än samma kvartal 2006 och 2007 då den var 37 respektive 35 miljarder kronor. Den lägre utlåningsökningen i bostadsinstituten förklaras dock av att det sker en ökad utlåning till bostadsändamål i banksektorn.

Hushållens totala skuldbörda uppgick den sista juni till 2294 miljarder, där lån i bostadsinstitut utgjorde 55 procent, eller 1245 miljarder. Banklån stod för 30 procent, eller 696 miljarder. Efter dessa stora långivare står hushållen i skuld till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studielånen uppgår till 180 miljarder, vilket motsvarar 8 procent av den totala skuldbördan. Hushållens totala skulder har på ett år, från sista juni förra året till sista juni i år, ökat med 201 miljarder kronor. Ökningen under samma period mellan 2006 och 2007 var 199 miljarder.

 

Graf: Hushållens finansiella tillgångar och skulder

Minskadförmögenhet
Under andra kvartalet gick börsen ner 11 procent. Till följd av detta fortsatte hushållens tillgångar i aktier, fonder och försäkringar att sjunka. Hushållens innehav av svenska och utländska aktier var vid andra kvartalets slut värt 536 miljarder kronor, en minskning med 89 miljarder under kvartalet. Nettoförsäljning utgjorde 12 miljarder och resten stod värdeminskning för. Fonderna sjönk under kvartalet med 28 miljarder, där värdeminskning stod för 17 av dem. Fondinnehavet var 462 miljarder kronor den sista juni. Värdet på det totala försäkringsinnehavet, kollektiva och individuella försäkringar, sjönk med 12 miljarder och var vid kvartalets slut värt 1679 miljarder kronor. Det samlade försäkringssparandet inklusive utdelningar till försäkringsbolagen ökade med drygt 58 miljarder netto, samtidigt som värdeminskningen uppgick till 69 miljarder kronor.

De totala finansiella tillgångarna minskade under andra kvartalet från 4859 till 4809 miljarder kronor. Skulderna ökade från 2 232 till 2 294 miljarder. Det gav hushållen en nettoförmögenhet på 2 515 miljarder, en minskning med 112 miljarder under kvartalet. Från sista juni 2007 till sista juni 2008 minskade hushållens finansiella förmögenhet med 669 miljarder kronor.

Reala sektorräkenskaper
SCB:s nationalräkenskaper publicerar idag även beräkningar för de reala sektorräkenskaperna till och medandra kvartalet 2008. De aktuella tabellerna för Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner efter institutionell sektor och transaktionspost resp. för utlandssektorn efter transaktionspost 1999-2008:2 finns nu i Statistikdatabasen, www.scb.se under rubriken nationalräkenskaper: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=NR0103

Definitioner och förklaringar

Alla siffror i texten avser hushållen inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. I hushållens icke-vinstdrivande organisationer ingår till exempel fackföreningar, religiösa samfund, stiftelser och organisationer som verkar i hushållens intresse.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiska meddelanden: FM17SM0803.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle i denna serie blir den 18 december 2008 kl. 9.30.Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Tfn 08-787 80 00

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Maria Andersson
Tfn 08-506 940 74
E-post maria.andersson@scb.se

Nicolai Nystrand
Tfn 08-506 945 45
E-post nicolai.nystrand@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.