Riksdagen

Finansutskottet säger ja till ramar, utgiftstak och inkomstberäkningar för 2007

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:44 CET


Finansutskottets majoritet sade på torsdagen ja till regeringens budgetproposition för 2007. Utskottet föreslår några ändringar som gäller sänkt moms på liftkort, en höjning av det skattefria beloppet för bärplockning samt sänkt utgiftsram för utgiftsområde 24 Näringsliv. Utskottet föreslår också på tilläggsbudget för 2006 att det så kallade gårdsstödet till svenska bönder ska betalas ut redan i december.

Finansutskottets förslag gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Riksdagen debatterar och beslutar om förslaget den 6 december. Ramarna styr sedan när riksdagen senare i december fattar beslut om de olika anslagen.

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden
Utskottet ställer sig bakom regeringens politik för arbete och tillväxt. Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken måste, menar utskottet, vara utformade så att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas. Förslagen innebär bland annat följande:


* Ett särskilt jobbskatteavdrag för att göra det lönsammare för särskilt låg- och medelinkomsttagare att arbeta. Personer över 65 år får ett högre avdrag. Inkomstskatterna sänks därmed med närmare 39 miljarder kronor 2007.
* Arbetslöshetsförsäkringen reformeras. Försäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Arbetsvillkoret skärps, studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden begränsas. Egenfinansieringen av utgifterna i arbetslöshetsförsäkringen ska öka med 10 miljarder kronor 2007.
* Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program reduceras kraftigt och flera åtgärder avskaffas. Så kallade nystartjobb införs från den 1 januari 2007 och innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som under lång tid varit borta från det reguljära arbetslivet.


Bättre företagsklimat
Företagsklimatet ska bli ännu bättre, säger utskottet, i synnerhet för de mindre företagen. Företagens kapitalförsörjning ska förbättras och företagens administrativa kostnader minska.

Mångfald och konkurrens i vården och omsorgen
Utskottet konstaterar att ökad mångfald och konkurrens mellan vårdgivare är ett sätt att förbättra kvaliteten och anpassningen till individen i vården. Tillgängligheten i vården ska förbättras genom mer resurser till vårdgarantin. Fusk och överutnyttjande ska bekämpas.

Tydliga kunskapsmål i skolan
Resultaten i den svenska skolan ska, enligt utskottet, förbättras genom att skolans kunskapsuppdrag sätts i centrum. Kvaliteten i utbildningen ska stärkas och kunskapsmålen bli tydligare. Omfattande satsningar görs också för att stärka svensk forskning.

Fastighetsskatten sänks
I avvaktan på att fastighetsskatten görs om till en kommunal avgift fryses fastighetsskatten på 2006 års nivå. Uttaget av fastighetsskatt på markvärdet begränsas. Tidigare beslutade begränsningsregler för hushåll med lägre inkomster fortsätter att gälla. Schablonbeskattningen av bostadsrättsföreningar slopas och skattesatsen för hyreshus sänks från och med nästa år.

Klimatfrågan och havsmiljön prioriteras
Energifrågorna i kombination med klimatförändringarna är avgörande utmaningar, menar utskottet. Det behövs en samlad bedömning av framtida insatser. Två områden som kommer att prioriteras de närmast åren är klimatfrågan och havsmiljön.

Liftkort och bärplockning
Finansutskottet ändrar i regeringens förslag på några punkter. Momsen på liftkort i skidliftar sänks från 12 till 6 procent redan från den 1 december för liftkort som ska användas efter årsskiftet. Det skattefria beloppet för plockning av bär, svamp och kottar höjs från 5 000 till 12 500 kronor från årsskiftet. Dessutom sänks utgiftsramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 40 miljoner kronor som en följd av att inga anslag avsätts för bidrag till certifierade kassaregister.

Tidigare utbetalning av gårdsstödet
Utskottet föreslår att ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Utskottet vill att detta inte ska vara en tillfällig åtgärd, utan att allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Detta är en del av förslaget till tilläggsbudget för 2006.

Reservationer för s, v och mp
Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har samtliga reserverat sig mot utskottsmajoritetens förslag.

För mer information: Ring Ingvar Mattson, kanslichef i finansutskottet, på telefonnummer 08-786 58 54 och, när det gäller tilläggsbudgeten, Joanna Gerwin, föredragande i finansutskottet, 08-786 42 72.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 6 december.

Dokument:

* Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/69626
* Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
* Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2006
Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000