Fingerprint Cards AB

FINGERPRINT CARDS: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:26 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51484


För rapportperioden noteras:
* Nettoomsättningen ökade med 12 procent, till 7,4 Mkr (6,6).
* Bruttoresultatet för det första kvartalet uppgick till 1,3 Mkr (-0,4).

* Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till - 4,4 Mkr (- 6,7).
* Likvida medel vid periodens slut var 15,8 Mkr.
* Resultatet per aktie uppgick till -0,22 Kr (- 0,55).
* Ordervärdet per den 31 mars 2009 var 26,3 (18,4) Mkr.
* Strategiskt samarbete inleddes med japanska BgenuineTec för utvecklandet av en gemensam lösning avsedd för mobiltelefoner.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

* Johan Carlström utsedd till ny VD från 6 maj 2009.
* Avtal tecknades med ny återförsäljare för Argentina, Paraguay och Uruguay.

För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg
www.fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.
Bolagets affärssituation

Under perioden påbörjades ett strategiskt samarbete med japanska BgenuineTec Inc. (www.bgenuinetec.com). Företaget, som tidigare hette Secure Design KK, är noterat på Londonbörsens lista AIM och har under senare tid genomgått en stor förändring genom förvärv av det japanska biometriföretaget Beyond LSI (BLSI) (www.beyondlsi.com). BLSI har sitt ursprung i Kunieda VLSI Laboratory of Tokyo Institute of Technology och har utvecklat dels en algoritm och dels en processor ASIC. Med denna bas av kärnteknik bygger man bl.a. biometriska moduler för applikationer som PC-inloggning, dörrlås och USB-nycklar vilka marknadsförs genom egna bolag i Japan, SydKorea och Kina. De ledande personerna från BLSI utgör nu ledningsteamet i BgenuineTec.

Den algoritm som BLSI utvecklat levereras även till utvecklare av mobiltelefoner och finns idag implementerad i mobiltelefoner på marknaden. IP-rättigheterna till algoritmen har förvärvats av BgenuineTec, som tecknat ett Letter of Intent med Fingerprint Cards om strategiskt samarbete syftande till att kombinationen BLSI:s algoritm och Fingerprint Cards linjesensor skall erbjudas utvecklare av mobiltelefoner särskilt avsedda för den kinesiska marknaden. Algoritmens speciella utformning gör att den linjesensor Bolaget nu avser att utveckla utifrån sin nya teknikplattform kommer att kunna göras extremt liten vad avser kiselytan. Kostnadsfördelen av detta, kombinerat med den höga bildkvalitet och överlägsna strömsnålhet och robusthet som kännetecknar Bolagets sensorteknik, innebär att en mycket konkurrenskraftig lösning kommer att kunna erbjudas marknaden. Målsättningen är att leverera marknadens minsta, mest robusta och strömsnåla kapacitiva linjesensor till ett pris som understiger det
marknaden idag betalar.

Periodens försäljning gav en bruttomarginal på 18 procent trots att hälften av sensorleveranserna avsåg versionen med den äldre ej kostnadseffektiva paketeringslösningen. Av den äldre sensor-versionen har nu praktiskt taget allt som fanns i lager levererats och i fortsättningen kommer således leveranserna att avse den nya versionen vilket markant kommer att förbättra försäljningsmarginalen.

Det finns goda möjligheter att infria planen på att nå drygt 30 procents marginal på denna sidan halvårsskiftet. De specifika projekt, som initierades under förra året med syftet att ytterligare sänka produktionskostnaden för sensorkomponenten, har under rapportperioden utvärderats efter genomförda försök. Resultaten är positiva och planen är att implementera metoderna redan under årets andra kvartal vilket då får successivt genomslag på leveranser som sker efter halvårsskiftet. Målsättningen är att nå en bruttomarginal på drygt 40 procent under det andra halvåret.

Bolaget håller fast vid prognosen om markant ökad försäljning under innevarande år. Detta medför att större positioner måste kunna tas i produktionen under framförallt det tredje och fjärde kvartalet. Marknaden för sensorteknik är mycket expansiv, framförallt i Kina där Bolaget också har ett starkt varumärke. Med det strategiska samarbete som inletts med BgenuineTec får Bolaget dessutom en mycket god möjlighet att komma in med sensortekniken i volymsegmentet mobiltelefoner. Bolagets nuvarande kapitalbas räcker emellertid inte till för att klara dessa planerade åtaganden. Den emission som genomfördes under senare delen av förra året var tänkt att klara kapitalbehovet fram till lönsamhet men investeringsklimatet var det sämsta tänkbara och utfallet av emissionen blev otillräckligt.

Styrelsen kommer därför inför årsstämman föreslå aktieägarna att besluta om bemyndigande för styrelsen att genom nyemission tillföra Bolaget ytterligare kapital, som ska göra det möjligt att genomföra de planer som beskrivits. Förutsatt att Bolaget har tillräckliga finansiella resurser står det finansiella målet fast om att någon gång under det andra halvåret uppnå en breakeven-punkt.

Försäljningen under perioden

Försäljningen under årets första kvartal uppgick till 7,4 Mkr vilket är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period 2008. Bruttovinstmarginalen var 18 procent vilket är en stark förbättring jämfört med föregående års negativa marginal. Baserat på levererade enheter svarade sensorkomponenten för 90 procent av totalen medan 10 procent huvudsakligen utgjordes av processorer. Av leveranserna gick 96 procent till Asien.

Till Bolagets återförsäljare i Kina, Hardware & Software Technologies (HST), levererades cirka 45.000 sensorkomponenter. Hälften av leveranserna avsåg sensorer med den äldre paketeringslösningen. Slutkunderna är i huvudsak utvecklare av biometriska IT-säkerhetsprodukter, som levereras till banker i Kina, jämte utvecklare av skilda produkter för fysisk access såsom dörrlås. Ett antal av HST:s större kunder var under perioden ännu ej klara med anpassningen av sina produkter till Bolagets sensor med den nya paketeringslösningen vars yttre formfaktor skiljer sig något från den äldre lösningen.

Till Sydkorea skedde uppföljningsleveranser av cirka 4.000 sensorer och samma antal processorer. De huvudsakliga slutprodukterna för tekniken är dörrlås och låssystem för mobila hem. Produkterna tillverkas och marknadsförs av en kund till Bolagets återförsäljare Camos Tech i Seoul.

En ny order erhölls från en tidigare kund i Frankrike uppgående till 3.000 sensorer varav hälften levererades under perioden. Kunden har utvecklat en kassaterminal där behörig operatör/handhavare får tillgång till terminalen genom fingerverifiering istället för att använda den mindre säkra metoden med nyckel. Övriga leveranser till Europa avsåg främst utvecklingskits för vilka Bolaget ser ett fortsatt ökat intresse. Det bedöms som positivt då detta verktyg används vid utvecklandet av nya biometriska produkter.

I syfte att ytterligare bredda kundunderlaget för sensor- och processorkomponenterna har Bolaget även etablerat samarbete med branschföretag som, ofta baserat på viss egen kärnteknik som t.ex. en algoritm, utvecklar och säljer branschspecifika biometriska lösningar såsom moduler. Köpare av modulerna är företag som under eget namn marknadsför produkter som dörrlås och system för närvarokontroll. Denna typ av biometriska branschföretag, i huvudsak Asien-baserade, representerar en mycket intressant marknadspotential genom att de öppnar nya försäljningskanaler.

Ordervärdet per den 31 mars uppgick till 26,3 Mkr. Order tecknas i US dollar och ordervärdet räknas om till svenska kronor med den kurs som gällde på rapportperiodens sista dag.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för perioden januari till mars uppgick till 7,4 Mkr (6,6). Volymen levererade produkter ökade ej jämfört med samma period föregående år. Omsättningsökningen är ett resultat av den stärkta US dollarkursen. Resultatet för perioden uppgick till - 4,4 Mkr (- 6,7).

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 1,3 Mkr (- 0,4). Anledningen var lägre produktionskostnader och en stärkt US dollar.

Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 7,4 Mkr (6,6). Resultatet för delårsperioden uppgick till - 4,4 Mkr (- 6,7).

Finansiell ställning

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den 31 mars 2009 till 53,9 Mkr (60,6). Soliditeten i koncernen uppgick den 31 mars 2009 till 88 % (85). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 mars 2009 uppgick till 15,8 Mkr (28,3). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 7,3 Mkr (9,4). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 mars till 33,6 Mkr (42,7).

Moderbolagets disponibla likvida medel per den 31 mars 2009, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 15,8 Mkr (28,2).


Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar

Under perioden har investeringar i inventarier uppgått till 0 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 0,1 Mkr (2,0).
Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år.

Personal

Antalet anställda per den sista mars 2009 var 13 (13), varav inga (0) var kvinnor.

Bolagets optionsprogram

På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av 370.000 teckningsoptioner, varav 195.000 optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande 175.000 optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 33 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 2,13 % av kapitalet och 1,67 % av antalet röster.

Kostnaden för optionsprogrammet för första kvartalet har belastat resultatet med totalt 0,1 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet.

Teknikutveckling och produktion

En ny paketeringslösning för areasensorn lanserades under föregående år som nu ger förutsättningar för låga tillverkningskostnader, hög kvalitet och kortare leveranstider. Efter en industrialiserings-process under senhösten och vintern löper nu produktionen enligt plan. Produktionen av den äldre paketeringslösningen är avvecklad och det lager som fanns vid årsskiftet har levererats till marknaden under årets första kvartal.

Arbetet med att ständigt förbättra produktionskvalitet och produktionsekonomi fortgår kontinuerligt. Det innefattar att optimera produktionsutfallet i befintliga produktionsprocesser, i nära samarbete med befintliga leverantörer, samtidigt som nya metoder och delvis nya underleverantörer utvärderas. Tidigare rapporterade projekt, som förväntas ytterligare sänka produktionskostnaden för Bolagets areasensor, har utvärderats under perioden. Resultaten är positiva och planen är att implementera delvis nya metoder i den löpande produktionen redan under årets andra kvartal. Detta förväntas successivt sänka styckkostnaden för komponenter som levereras efter halvårsskiftet.

Vidareutveckling av Bolagets nya sensorplattform, som kommer att ligga till grund för nästa generation sensorer med ännu högre upplösning, lägre effektförbrukning och en struktur som går att skala till skiftande storlekar på framtida sensorer, har fortlöpt under perioden. Planen är att producera prototyper på kisel och verifiera funktion strax efter halvårsskiftet.

Baserat på den nya sensorplattformen planerar Bolaget att ta fram en ny linjesensor specifikt avsedd för mobiltelefoner. Den nya sensorn kommer att vara anpassad för den algoritm som utvecklats av japanska Beyond LSI och som redan finns implementerad i mobiltelefoner på marknaden. Ett strategiskt samarbete har inletts med Begenuine Tec, som syftar till att ta fram en gemensam lösning baserad på Bolagets sensorteknik och Bgenuine Tecs mjukvara och marknadskontakter. Bgenuine Tecs algoritm har en konstruktion som gör det möjligt att ta fram en sensor med betydligt mindre kiselyta än traditionella kapacitiva sensorer och den ger dessutom mycket bra prestanda. Kostnadsfördelarna med en liten kiselyta är uppenbara och i kombination med den robusthet och goda bildkvalitet som i övrigt kännetecknar Bolaget sensorteknik finns möjlighet att ta fram en mycket konkurrenskraftig lösning.


Marknadsutvecklingen

Biometri som helhet fortsätter att få mycket uppmärksamhet efterhand som tekniken finner nya intressanta applikationsområden. Fingertekniken är fortsatt den mest spridda, mest utprövade och mest accepterade av de biometriska teknikerna.

Det första kvartalet har inte bjudit på några överraskningar utan tillväxten för biometriska lösningar fortsätter i både den offentliga och den privata sektorn. Behovet att komma tillrätta med och reducera problemet med identitetsstöld fortsätter att vara starkt inte minst i den finansiella sektorn och inom sjukvården. Detta kommer att påskynda introduktionen av nya regelverk som stödjer tekniker som biometri som levererar starkare behörighetskontroll och spårbarhet. Tekniken med fingerverifiering är bekräftad som den mest pålitliga, beprövade och kostnadseffektiva biometrin och är därför den teknik som får störst stöd hos utvecklare av säkerhetslösningar som är de verktyg som förenar biometrins funktionalitet med affärslivets behov.

Myndigheters förberedelser för införandet av fingerteknik i pass och nationella identitetssystem fortsätter med full kraft i Europa där medlemsländerna nu gör nödvändiga förberedelser för insamlandet av fingermönsterdata och för hur dessa skall lagras i pass och andra ID-handlingar. Denna process kommer att intensifieras mot slutet av 2009 och innebär bland annat uppbyggandet av en infrastruktur för att rent praktiskt kunna hantera insamlandet av fingermönsterdata. Sättet för att samla in data eller sättet för att via fingermönsteravläsning kontrollera individers identitet kan ta olika former. Polis och immigrationsmyndigheter i flera länder har visat preferens för mobila teknikplattformar där storlek, strömförbrukning och sensorns robusthet är viktiga aspekter. Det finns tydliga indikationer i marknaden som talar för att mobila produktplattformar kommer att fortsätta växa i betydelse under 2009-10.

Betydelsen av mobila plattformar återspeglas även i det fortsatta engagemang för biometrisk inloggning och datasäkerhetstänkande som visas från utvecklare av datorer. För de produkter som i första hand är avsedda för hushållsbruk är argumentet för biometri i första hand användarvänlighet medan säkerhetsargumentet är mer uttalat i produkterna avsedda för professionella användare. I det senare fallet talar säkerhetstänkandet för ett utökat användande av biometri och att utvecklingen kommer att följa två parallella vägar. Å ena sidan integreras ett biometriskt sub-system i datorn bestående av en s.k. "Trusted Computer Platform" där all biometrisk funktion inklusive verifiering av behörighet sker i en sensorn näraliggande processor innebärande att datorns processor ej är involverad i själva verifieringsprocessen. En annan utvecklingsväg öppnas nu upp av Microsoft, som tillkännagivit ett kommande operativsystem som kommer att innehålla stöd för integrering av biometriapplikationer i
laptops och där fingerverifiering blir en väsentlig del i skilda nätverksbaserade lösningar som kommer att tillhandahållas av marknadens programutvecklare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Civilekonom Johan Carlström, 46 år och från Stockholm, har från den 6 maj 2009 utsetts till ny VD för Fingerprint Cards AB. Med 16 års bakgrund hos bl.a. Ericsson, Comdisco Systems och Allgon har han gedigen erfarenhet av internationell försäljning inom IT och telekomsektorerna. Han kommer närmast från amerikanska Ulticom där han haft globalt försäljnings- och kundansvar mot tele-komsektorn. I början av februari meddelade Lennart Carlson att han efter tolv år som VD nu kommer att lämna sin anställning. Han har tolv månaders uppsägningstid och kommer att under sin uppsägningstid kvarstå som en resurs för Bolaget och den nye VD:n.

Avtal har tecknats med Cah Pass Argentina S.A. för återförsäljning av Bolagets teknik på marknaderna Argentina, Paraguay och Uruguay. Cash Pass Argentina har lång erfarenhet av Bolagets teknik som används i egenutvecklade produkter och system för försäkrings- och finanssektorerna (www.cashpassinc.com.ar).


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation.

Beroende av nyckelpersoner
Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos medarbetare. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Fingerprint Cards verksamhet. Om nyckelpersoner lämnar Fingerprint Cards kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Fingerprint Cards fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Fingerprint Cards verksamhet vilket kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verk-samheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt.

Förlust av större kunder
En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en sådan för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet.

Leverantörer
Fingerprint Cards har ingen egen produktion utan för att tillverka, sälja och leverera produkter är Bolaget beroende av att leveranser från tredje part överensstämmer med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från Bolagets leverantörer kan innebära att Fingerprint Cards leveranser till kunder i sin tur försenas eller innehåller fel, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktion av komponenter för Bolagets produkter och system sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning, upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med lika lång framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget.

Väsentliga utvecklingsprojekt
Sedan en längre tid driver Bolaget ett väsentligt utvecklingsprojekt med målsättningen att utveckla en ny paketeringslösning för areasensorn, avsedd för mycket höga tillverkningsvolymer och med en radikalt förbättrad produktionskostnad. Projektet har bedrivits i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör som har lång erfarenhet av denna typ av produktion. Produktionen startade under det tredje kvartalet 2008 då även mindre leveranser till kund skedde. Ett antal produktionstekniska problem har lösts och under det fjärde kvartalet kunde producerad volym ökas markant liksom leveranser till kund. Därmed torde risken för allvarliga störningar eller oförutsedda händelser i industrialiseringsprocessen ha minskat avsevärt, men då volymproduktion har pågått endast under en kortare tid kan riskerna givetvis ej uteslutas. En väl fungerande produktion är oumbärlig för Bolagets framtida konkurrensförmåga och mer omfattande störningar i denna process skulle påverka Bolagets affärssituation
negativt.

Behov av ytterligare kapital
Ytterligare kapital behövs för att finansiera Fingerprint Cards verksamhet och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett än mindre gynnsamt marknadsläge och till villkor som är än mindre fördelaktiga än vad styrelsen för Bolaget anser dessa vara idag. Extern finansiering under sådana premisser kan komma att ha en negativ inverkan på Fingerprint Cards verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att kapital kan anskaffas eller att det kommer att kunna anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräknings-principer (se not 1 årsredovisningen för 2008) förutom de förändringar som beskrivs nedan.

Nya redovisningsprinciper
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Denna reviderade rekommendation trädde i kraft 1 januari 2009. Förändringarna innebär främst för koncernen att resultaträkningen utökas med övriga poster i totalresultatet. Koncernen har idag inga poster som berörs av denna förändrade redovisning.

IFRS 8 Rörelsesegment. Denna standard ersätter IAS 14 segmentsrapportering och innehåller regler om hur uppföljning och presentation av rörelsesegment skall göras. Informationen skall presenteras utifrån Bolagets ledningsperspektiv och överensstämma med den interna rapporteringen. Införandet av IFRS 8 har inte inneburit någon förändring jämfört med tidigare.

Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport januari - juni, 14 augusti 2009.
Delårsrapport januari - september, 30 oktober 2009.
Bokslutskommuniké 2009, februari 2010.

Göteborg den 29 april 2009
Fingerprint Cards AB (publ)

StyrelsenGRANSKNINGSRAPPORT

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 per den 31 mars 2009 och perioden 2009-01-01 - 2009-03-31. Det är styrelsen och verk¬ställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 - Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor - som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


Göteborg den 29 april 2009
KPMG AB


Jan Malm
Auktoriserad revisor

(för fullständig rapport, se bifogad fil)


Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se