Fingerprint Cards AB

FINGERPRINT CARDS: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:47 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41622


· Rörelseintäkterna för januari till september var 1,9 Mkr (1,0)

· Finansnettot uppgick till 0,4 Mkr (1,7)

· Resultatet för januari till september blev -13,1 Mkr (-16,5)

· Likvida medel per 30 september omfattade 22,1 Mkr (35,1)

· Resultat per aktie för januari till september uppgick till -2,06 (-2,60)

· Extra bolagsstämma gav styrelsen långtgående bemyndigande


Händelser efter rapportperiodens utgång:· Japanska Technoimagia föreslagen ny huvudägare

· Extra bolagsstämma den 3 november för beslut om nyemission

· Technoimagia lanserade ny produktserie med Bolagets teknik på mässan
Biometrics 2005För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg www.fingerprint.seFingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.
Marknaden

Det gångna kvartalet visade på en ökad efterfrågan på biometriska lösningar som ersättning för lösenord och PIN-koder. Marknaden visade även klara preferenser för fingertekniken framför andra biometriska tekniker.

Från både privat och offentligt håll kommer i ökad utsträckning kritik mot metoden med lösenord. I en undersökning, utförd av RSA Security, av 2000 amerikanska IT-användande företag, framkommer att 88% av dem upplever extrem frustration från hanteringen av multipla lösenord. Burton Group i USA rapporterar i en annan undersökning att en supportavdelnings kostnad för att i varje enskilt fall lösa problemen uppgår till mellan 25 och 50 dollar per gång. Frekvensen i lösenordsbyten tycks även vara ökande, vilket kommer att hålla dessa kostnader kvar på en hög nivå. Missnöjet med användningen och hanteringen av lösenordssäkerhet kan leda till ett beteende som allvarligt underminerar IT-säkerheten. Marknadens preferens för lösningar med fingerteknik för IT-säkerhet indikerar goda framtidsutsikter för nya produkter och inte minst för produkter med inbyggda lösningar, som ger bättre säkerhet. Under perioden fortsatte laptoptillverkare att integrera fingersensorer och inloggningssäkerhet i sina
produkter.

Även den breda allmänhetens inställning till biometri har förändrats i en positiv riktning. TNS rapporterar från en undersökning av den amerikanska allmänheten att mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade förordade användningen av biometri i ID-kort, körkort, pass och "social security cards" och att den biometri man helst ville se använd var fingertekniken. Fingertekniken fick stöd av 80% av de tillfrågade medan närmaste rival irisigenkänning fick mindre än 60%.

Från den offentliga sektorn fick biometri, baserad på fingerteknik, under perioden ytterligare stöd och bekräftelse. Tester och utvärderingar av tyska IT-säkerhetsmyndigheten BSI avslöjade att fingertekniken var överlägsen andra biometritekniker i system för gränskontroll, som testats vid flygplatsen i Frankfurt. Testerna visade på fortsatta problem med felaktig acceptans för tekniken med irisigenkänning. I övrigt fortsatte tillväxten i marknaden för tillträdeskontroll generellt, där fingertekniken dominerar tack vare lägre kostnad och möjlighet att användas i produkter med små format.

Arbete med att koppla biometri till ID-behörigheter fortsatte under perioden där den internationella standardiseringsorganisationen ISO tagit fram biometriska standards. De flesta av dessa standards har tagits fram och testats för applikationer som pass och gränskontroll men de ger också en ny plattform för systemintegratörer, som nu kan utveckla skilda biometriska applikationer som blir oberoende av teknikleverantör. Ytterligare ett land, Marocko, kopplar biometri till en ID-handling med tillkännagivandet att man ämnar ta fram ett nytt nationellt ID-kort i form av ett kontaktlöst RF kort med fingerteknik.

Bolagets affärssituation

I början av perioden, den 28 juli, hölls en extra bolagsstämma där styrelsen för Bolaget fick stämmans bemyndigande att, om ingen annan lösning för Bolagets framtid kunde uppnås, avyttra rörelsen eller, i värsta fall, avveckla verksamheten. Styrelsen vidtog denna åtgärd i syfte att ha en beredskap för det fall ingen av de pågående förhandlingarna med industriella investerare skulle leda till resultat inom en mycket nära framtid. Redan under våren stod det klart att Bolaget hade otillräckliga finansiella resurser för en meningsfull och långsiktig fortsättning av verksamheten. Möjligheten att göra en nyemission riktad till aktieägarna bedömdes ej som realistisk.

Mot slutet av perioden fanns två konkreta alternativ, där det ena innebar en försäljning av rörelsen till ett branschföretag, d.v.s. patent och know-how, inkråm, kund- och leverantörskontakter jämte att personalen skulle erbjudits anställning i nytt företag. Detta alternativ hade inneburit att Bolaget haft kvar en kassa, underskottsavdrag och sin börsplats. Det andra alternativet innebar att intressenten önskade göra en investering i Fingerprint Cards förutsatt att man kunde få en stor ägarandel i Bolaget. Även i detta fall var det fråga om ett branschföretag, som sedan en längre tid väl känner till Bolagets teknik. Styrelsen och huvudägaren enades om att koncentrera förhandlingarna till detta senare alternativ, som skulle innebära en fortsättning och vidareutveckling av verksamheten.

Avtal ingicks sedermera med det japanska företaget Technoimagia vilket offentliggjordes den 12 oktober. Technoimagia är ett innovativt biometriföretag, som varit i branschen under tio år och som i första hand är inriktade på utveckling och försäljning av biometriska slutprodukter och lösningar. Exempel på sådana är Match-on-Card system, produkter för inloggning på datorer och passersystem. På mässan Biometrics 2005 i London i oktober presenterade Technoimagia en ny produktserie "ITube", som byggts med Fingerprint Cards teknik och som omfattar dels ett USB minne och dels en portabel ID-enhet för inloggning på dator, identifiering över Internet eller för krypterad email. Avsikten är att de båda bolagen i ett nära samarbete skall dra nytta av tekniska och marknadsmässiga synergier och bygga en plattform för framtida expansion.

Upplägget i det avtal som ingåtts är att Tehnoimagia genom sitt svenska dotterbolag förvärvar 300.000 A-aktier respektive 60.000 B-aktier från nuvarande huvudägaren Lennart Carlson. Affären genomföres under förutsättning av att Technoimagia samtidigt får teckna 3.000.000 B-aktier till priset 7,50 kronor per aktie i en riktad nyemission. Genomförs de båda transaktionerna tillförs Fingerprint Cards 22,5 Mkr i nyemissionen och Technoimagia kommer att inneha 36% av kapitalet respektive 50,3% av rösterna i Bolaget. Aktiemarknadsnämnden har i beslut den 27 september 2005 medgett Technoimagia undantag från budplikten förutsatt att en extra bolagsstämma stöder nyemissionsbeslutet med två tredjedels majoritet och att aktieägarna samtidigt i kallelsen informerats om hur stor röstandel investeraren får om båda transaktionerna genomförs. Styrelsen har därför kallat till extra stämma den 3 november 2005.

Bolagets försäljning

Bolagets kunder har fortsatt hållit inne sina beställningar i avvaktan på att affärssituationen ska klarna. Med en genomförd nyemission kommer Fingerprint Cards att kunna återställa förtroendet på marknaden. En gradvis förstärkning av marknads- och säljorganisationen kommer att påbörjas. Dessutom kommer projekt att påbörjas för att långsiktigt rationalisera produktionen. Syftet med dessa åtgärder är att stärka Bolagets konkurrenskraft och att samtidigt förbättra försäljningsmarginalerna.

Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 1,9 Mkr (1,0).

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden januari till september uppgick till 1,9 Mkr (1,0). Koncernens resultat för perioden januari till september var -13,1 Mkr (-16,5).

Finansiell ställning

Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september 2005 till 94,9 % (96,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 september 2005, uppgick till 22,1 Mkr (35,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 0,8 Mkr (1,1). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 september till 25,4 Mkr (41,3). Bolagets optionsprogram om 150 000 optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: 150 000 optioner till 31 kronor i juni 2006. Den teoretiskt maximala utspädningen är 2 % av kapitalet och 2 % av rösterna.

Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar

Under årets första nio månader har det inte gjorts några investeringar i inventarier (0,2). Under perioden har det heller inte aktiverats några utvecklingskostnader (3,4). Aktiverade utvecklings-kostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år.

Personal

Antalet anställda per den sista september var 11 (17), varav inga (3) är kvinnor.

Redovisningsprinciper

Från och med 1 januari 2005 tillämpar Fingerprint Cards, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Enligt förordning från EU gäller dessa regler för alla noterade företag inom EU. Övergångsreglerna kräver ett jämförelseår, vilket innebär att 2004 års rapportering skall redovisas enligt IFRS i rapporteringen för 2005. Vid beräkning av övergångseffekterna har tillämpats de av EU-kommissionen godkända IFRS-reglerna per 1 januari 2005. Effekten av övergången till IFRS har visat sig vara begränsade för koncernen och tidigare tillämpade redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet stämmer väl överens med IFRS


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 12 oktober aviserades att Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 3 november 2005 där aktieägarna skall ta ställning till den föreslagna emissionen till Technoimagia vilken skulle inbringa 22,5 Mkr till Bolaget.

På Londonmässan "Biometrics 2005", 21 - 22 oktober, visade Technoimagia sin nya produktlinje "ITube" som är baserad på Fingerprint Cards biometri. Produkterna omfattar både ett USB-minne och en s.k. "Supertoken", som bl.a. kan användas för säker inloggning, identifiering över internet och för krypterad email. Bolaget och Technoimagia ställde ut gemensamt på mässan och genomförde även två seminarier.

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2005 - februari 2006
Årsredovisning för 2005 - april 2006

Göteborg den 28 oktober 2005


Fingerprint Cards AB (publ)


Styrelsen

Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor


(för fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se