Fingerprint Cards AB

FINGERPRINT CARDS: KVARTALSRAPPORT, JANUARI - MARS 2003, FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 11:26 CEST

FINGERPRINT CARDS: KVARTALSRAPPORT, JANUARI - MARS 2003, FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

För det första kvartalet noteras i huvudsak följande:

* Återförsäljaravtal tecknas med Autostar Technology Ltd för delar av Asien
* Samarbetsavtal tecknas med Motorola Semiconductor
* Bolaget upptas i Texas Instruments Third Party Network
* Rörelseintäkterna för första kvartalet var 1,1 Mkr (0,3), finansnetto 1,5 Mkr (1,4)
* Resultatet för första kvartalet blev -3,8 Mkr (-7,9)
* Likvida medel per 31 mars uppgick till 82,5 Mkr (109,5)


Efter det första kvartalet noteras:

* Gunnebo AB köper 10,3% av utestående aktier i Fingerprint Cards AB
För ytterligare information hänvisas till:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031 607820, info@fingerprint.se


Fingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B), har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensortyp har egna såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

Fingerprint Cards har huvudkontor i Göteborg och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (FING B).

Marknad och försäljning
Under kvartalet påbörjades leveranser för sådana order som Bolaget erhöll under föregående år. De produkter för vilka dessa leveranser är avsedda, har helt nyligen introducerats på respektive marknader varför volymerna successivt kommer att öka under året. Bolagets bedömning är att minst ett tiotal kommersiella produkter innehållande Bolagets teknik kommer att finnas på marknaden innan årets slut. De serieleveranser som nu påbörjats avser i samtliga fall system baserade på Bolagets areasensor där kontrakterade produktionsenheter successivt nu höjer produktionstakten. Med produktion menas här inte tillverkning av själva chipen, utan paketering som avser montering av sensorerna på substrat med passiva komponenter som resistorer och kondensatorer, kontaktdon för extern kommunikation samt montering av ram runt sensorn. Bolaget har ännu endast några få kunder som kan eller önskar få leverans av nakna, opaketerade sensorer.

Det nätverk av distributörer Bolaget började bygga upp under 2002 har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Återförsäljarna har kontinuerligt etablerat nya kundkontakter i sina respektive regioner. Några av dessa har kommit tillräckligt långt i processen att bygga produkter för att kunna placera order för leverans av Bolagets komponenter under innevarande år. Under första kvartalet tillkom en distributör, Autostar Technologies i Singapore, som förutom att använda Fingerprint Cards teknik i egna produkter, bearbetar marknaderna i Indonesien och Malaysia förutom Singapore. Antalet distributörer skall utökas för både Europa, USA och Asien.

Två för Bolaget viktiga samarbeten avseende både teknik och marknadsföring formaliserades under första kvartalet med två världsledande processorleverantörer. I samarbete med Motorola Semiconductor har Bolaget anpassat sin DAD-algoritm till Motorolas Dragonball-processor som är klart ledande processorval för handdatortillverkare, s.k. PDAs. Motorolas kunder kan därmed lättare bygga in Bolagets biometriska system i sina produkter genom att algoritmen exekveras i produktens egen processor och med ett gränssnitt till Fingerprint Cards sensor. En motsvarande utvärdering av Bolagets mjukvara har gjorts av Texas Instruments, vilket resulterade i att algoritmen implementerats i Texas Instruments båda processorplattformar C5000 och C6000 med vilka man riktar sig till tillverkare av mobila, trådlösa produkter. Fingerprint Cards är nu upptaget i Texas Instruments nätverk för tredjepartsleverantörer. Det inledda samarbetet med två så starka varumärken som Motorola och Texas Instruments utgör en legitimering av Bolagets teknik och har genererat kontakter med kunder till dessa företag.

Sammantaget befinner sig nu Bolaget i en intressant situation. Flera konkreta produkter innehållande Bolagets teknik finns på marknaden och ännu fler tillkommer successivt. Detta bör innebära efterhand stigande leveranser och fakturering. Nya produkter hos Bolagets kunder som börjar bli mogna för marknadsintroduktion återfinns inom så vitt skilda produktområden som kassaskåp, passersystem i byggnader, USB-nycklar, närvarokontroll, läsare för smarta kort och en applikation för bilar. Bolagets tekniska framsteg med ett lågkostnadssystem baserat på en ytterst strömsnål linjesensor har samtidigt gett genomslag på marknaden. Detta system, som är ett resultat av flera års banbrytande utvecklingsarbete, är framtaget med avsikt att nå de verkliga volymprodukterna inom konsumentelektronik. Projekt i syfte att integrera Bolagets system med linjesensor i denna typ av produkter pågår sedan en tid i Europa och Asien med starka varumärken.


Teknisk utveckling

Ny sensorplattform
En väsentlig teknisk parameter i framtidens batteridrivna, bärbara produkter som t.ex. mobiltelefoner och handdatorer är effektförbrukningen. Varje tillverkare vill kunna erbjuda en så lång användningstid som möjligt mellan utbyte eller laddning av batterierna i produkten. Utvecklingen generellt i elektronikbranschen går mot en sänkning av både matningsspänning och strömförbrukning. Mot bl.a. denna bakgrund har Bolaget utvecklat en ny sensorplattform som kan användas i applikationer ner till 2,5 Volt. Med denna plattform som bas har en ny linjesensor utvecklats, FPC1031, och de första prototyperna levererades under perioden. Preliminära tester visar ett bra resultat och med en strömförbrukning som understiger den uppställda kravspecifikationen på 22 mA i aktivt läge.

Förutom den låga strömförbrukningen har ytterligare ett antal förbättringar införts i konstruktionen med bl.a. ett utökat kommunikationsgränssnitt innehållande ett parallellt kommunikationsgränssnitt som medger en enkel kommunikation med t.ex. standardprocessorer eller digitala signalprocessorer, DSPs. Den nya linjesensorn FPC1031 beräknas vara klar för volymleverans under fjärde kvartalet.


Paketering av sensorer
En väsentlig del av priset för en sensorkomponent utgörs av kostnaden för paketering. Få kunder kan använda den nakna kiselbrickan i sin produkt. Det erfordras någon form av substrat att montera kiselbrickan på samt effektiva elektriska och mekaniska gränssnitt mot kundens produkt. Bolaget har intensifierat arbetet inom detta område vilket medfört ett utökat samarbete med specialiserade underleverantörer inriktade på volymproduktion.


Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 1,1 Mkr (0,3). Någon kostnad sålda varor har inte redovisats då de sålda enheterna tas från ett redan kostnadsfört lager. Koncernens resultat för perioden uppgick till ?3,8 Mkr (-7,9).


Finansiell ställning
Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 31 mars 2003 till 96,2 % (96,6). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 mars 2003, uppgick till 82,5 Mkr (109,5). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 4,8 Mkr (5,5). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 mars till 85,2 Mkr (112,0). Bolagets optionsprogram om 150 000 optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: 150 000 optioner till 67 kronor i april 2004. Den teoretiskt maximala utspädningen är 2,3 % av kapitalet och 1,6 % av rösterna.


Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar
Under det första kvartalet har inga investeringar i inventarier gjorts (0,1). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, 9,2 Mkr, skrivs av med 15%. De under 2002 aktiverade utvecklingskostnaderna, 4,9 Mkr, och de aktiverade utvecklingskostnaderna under kvartalet, 0,6 Mkr, kommer att skrivas av från och med påbörjad kommersialisering. Patenträttigheter 5,9 Mkr skrivs planenligt av med 30 % per år och beräknas motsvara den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20 % per år.


Personal
Antalet anställda per den sista mars var 21 (20), varav 3 (5) är kvinnor


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
I april förvärvade säkerhetsföretaget Gunnebo AB drygt 10% av aktierna i Fingerprint Cards. Köpet gjordes över börsen och inkluderade Affärsstrategerna AB:s hela innehav.


Kommande rapporteringstillfällen
Årsredovisning för 2002, april 2003
Kvartalsrapport januari ? mars, 27 maj 2003
Kvartalsrapport april ? juni, 20 augusti 2003
Kvartalsrapport juli ? september, 22 oktober 2003

Göteborg den 27 maj 2003


Fingerprint Cards AB (publ)


Styrelsen

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.


(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se