Livsmedelsekonomiska Institutet, SLI

Finns det en framtid för jordbruket i Bosnien-Hercegovina?

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:26 CET

Höga produktionskostnader och oförmåga att uppfylla andra länders hygien- och kvalitetskrav bidrar till att jordbrukssektorn i Bosnien-Hercegovina i dagsläget har svårt att konkurrera på såväl hemma- som exportmarknaden. Enligt SLI:s analys, som gjorts på uppdrag av Sida, har dock vissa produktionsgrenar potential att bli konkurrenskraftiga. Konkurrenskraften blir allt mer betydelsefull i och med att integrationen med EU-marknaden fortgår.


I rapporten ”Competitiveness in the Agricultural Sector of Bosnia and Herzegovina” har Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) analyserat det bosniska jordbrukets konkurrenskraft. Förutom en generell bedömning av de faktorer som påverkar konkurrenskraften i nuläget omfattar studien en djupare analys av tre identifierade nyckelprodukter; mjölk, hallon och paprika. Studien har genomförts i samarbete med lokala samarbetspartners.

Jordbrukssektorn i Bosnien-Hercegovina kännetecknas av små produktionsenheter, låga avkastningsnivåer och omodern produktionsteknologi. Handelsunderskottet är stort och landet saknar såväl en nationell jordbrukspolitik som enhetliga system för kvalitetskontroll.

Av de tre studerade produkterna uppvisar både mjölk- och paprikaproduktion såväl potentiell konkurrenskraft som privat lönsamhet. Hallonodling visar däremot varken privat lönsamhet eller potentiell konkurrenskraft enligt det använda måttet. Den stora exporten av hallon som finns i dagsläget förklaras av att producenterna tar ut en låg ersättning för det egna arbetet.

Metoden som använts för att analysera den potentiella konkurrenskraften kan användas för att identifiera produktionsgrenar med förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och kan vara till hjälp för exempelvis biståndsorganisationer och inhemska beslutsfattare i valet av vilka produktionsgrenar som ska stöttas i utvecklings- och transitionsländer.


Livsmedelsekonomiska institutet, SLI, är en statlig myndighet som gör ekonomiska analyser av jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Analyserna används som politiskt beslutsunderlag och för att öka kunskapen om frågorna i samhället.