Firefly AB

FIREFLY AB, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 08:53 CETFirst North: FIRE
· Omsättningen ökade med 41% till 116,1 mkr (82,3 mkr)
· Rörelseresultatet förbättrades med 32% till 12,7 mkr (9,6 mkr)
· Resultatet efter finansnetto förbättrades med 28% till 13,8 mkr (10,8 mkr)
· Orderingången minskade med 12 % till 74,8 mkr (84,9 mkr)
· Orderstocken minskade med 57 % till 30,0 mkr (70,5 mkr)
· Resultatet per aktie 1,67 kr (1,28 kr)
· Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20% till 0,90 kr (0,75 kr) per aktie


Verksamheten
År 2009 blev återigen ett rekordår i Fireflys historia. Det arbete som under många år lagts ner på att stärka bolagets konkurrenskraft och framtida utvecklingsmöjligheter har fortsatt ge önskad effekt. Satsningarna inom produktutveckling har varit större än någonsin tidigare. Förra höstens finansiella kris med påföljande globala lågkonjunktur har negativt påverkat bolaget, om än i begränsad omfattning då investeringar i brandsäkerhet är ett område, som bolagets kunder vanligtvis prioriterar även under tider av sämre konjunktur. Vidare är en del av kunderna verksamma inom relativt stabila branscher som t.ex. energi, livsmedel och offentlig sektor.

Bolagets långsiktiga plan för organisk tillväxt ligger fast. Under året har organisationen stärkts för att på ett effektivt sätt kunna möta marknadens behov när så småningom investeringsviljan kommer tillbaka hos bolagets kunder.

Inom Industriapplikationer har försäljningsinsatserna fortsatt med inriktning på nya kundsegment och nya länder. Distributionen av bolagets produkter ses över kontinuerligt i syfte att optimera mixen av försäljning via distributörer och egna säljare. Säljstyrkan förstärktes som ett resultat av detta med fyra personer. Arbetet med utveckling av nya produkter som kommer att stärka bolagets framtida konkurrenskraft har intensifierats under året.

Den djupa och utdragna lågkonjunktur som framförallt drabbade affärsområdets kunder i Ryssland och på den västeuropeiska marknaden, påverkade orderingången negativt jämfört med föregående år. Omsättningen ökade dock marginellt då ingående orderstock var hög.

Inom affärsområdet Infrasystem har större delen av leveransen till SL av Fireflys nya system Sentio® för brandskydd i tunnlar slutförts. Den internationella marknadsföringen av Sentio® har inletts, inte utan framgång, och Firefly meddelade i december att bolaget har erhållit uppdraget att påbörja provning av systemet hos ett av Europas största järnvägsbolag. Som tidigare uttalats är det ledningens målsättning att Firefly under 2010 skall kunna påbörja diskussioner om att få delta i flera tunnelprojekt. Tidsperspektivet i dessa projekt är dock långa men ytterligare något eller några pilotprojekt kommer att kunna startas under innevarande år.

Orderingång, fakturering och resultat
Periodens orderingång uppgick till 74,8 mkr (84,9 mkr), vilket är en minskning med 12%. Minskningen är helt hänförlig till lägre orderingång inom Industriapplikationer. Orderstocken vid årsskiftet uppgick till 30,0 mkr (70,5 mkr). Omsättningen ökade med 41% till 116,1 mkr (82,3 mkr). Rörelseresultatet förbättrades med 3,1 mkr till 12,7 mkr (9,6 mkr). Finansnettot försämrades med 0,2 mkr till 1,0 mkr (1,2 mkr). Resultatet före skatt blev 13,8 mkr.

Kostnader för patent, liksom övriga utvecklingskostnader, har inte aktiverats i balansräkningen utan belastar resultatet fullt ut.

Fjärde kvartalet
Orderingång uppgick till 22,6 mkr (27,1 mkr). Omsättningen uppgick till 32,6 mkr (28,0 mkr) och rörelseresultatet till 3,3 mkr (3,9 mkr).

Investeringar, likviditet och soliditet
Investeringarna under året uppgick till 0,5 mkr (0,7 mkr). Vid utgången av året uppgick likvida medel till 22,6 mkr (26,5 mkr). Bolaget är skuldfritt. Under andra kvartalet utdelades 4,5 mkr (3,6 mkr) till bolagets aktieägare. Soliditeten vid årets slut uppgick till 59% (54%).

Personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 48 personer (43).

Årsstämma och utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2010 kl. 16.30 i Fireflys lokaler, Textilgatan 31, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Mot bakgrund av bolagets goda resultatutveckling och starka finansiella ställning föreslår styrelsen en höjning av utdelningen med 20 % till 0,90 kr per aktie (0,75 kr).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Denna kommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport 28 april 2010
Årsstämma 28 april 2010
Delårsrapport 26 augusti 2010
Delårsrapport 11 november 2010
Bokslutskommuniké Februari 2011

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 18 februari 2010
FIREFLY AB (publ)

Robert Rehbinder
Styrelseordförande

Lars Höglund

Johan Löwen

Erik Mitteregger

Lennart Jansson
Verkställande direktör


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller styrelsens ordförande Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Bokslutskommuniké 2009.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2009 till 116 mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser ä r Remium AB.