Firefly AB

FIREFLY: DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL), JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:02 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41610


· Orderingången ökade med 11 % till 42,6 mkr (38,2 mkr)
· Orderstocken ökade med 38 % till 12,6 mkr (9,1 mkr)
· Nettoomsättningen ökade med 2 % till 34,7 mkr (34,0 mkr)
· Resultatet efter finansnetto fördubblades till 2,1 mkr (1,1 mkr)
· Resultat per aktie 0,25 kr (0,12 kr)


Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år arbetat med en utvidgning av verksamheten, så att den nu även innefattar bl.a. övervakning av pappersmaskiner, träbearbetningsmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Vidare övervakas kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Periodens orderingång, fakturering och resultat Totalt uppgick orderingången efter nio månader till 42,6 mkr (38,2 mkr). Sedan årets början har orderstocken ökat med 7,8 mkr och vid tredje kvartalet uppgick den till 12,6 mkr (9,1 mkr).

Faktureringen uppgick till 34,7 mkr (34,0 mkr). Då bolagets kostnader för försäljning och administration har hållits på en i stort sett oförändrad nivå, uppgick resultatet till 2,1 mkr (1,1 mkr).

Tredje kvartalet
Utvecklingen under tredje kvartalet var god. Orderingången uppgick till 12,3 mkr (10,6 mkr). Faktureringen uppgick till 15,8 mkr (14,0 mkr) och resultatet till 3,5 mkr (2,5 mkr).

Produkt- och marknadsutveckling
Fireflys har under året lanserat ett antal nya produkter. WebScan fortsätter att röna stort intresse hos tillverkare av mjukpapper och ett flertal order har tagits under tredje kvartalet. WebScan övervakar hela pappersbanans bredd så att inga tändkällor kan döljas i det upprullade pappret och orsaka brand i ett senare skede.

PlanerGuard, en produkt för övervakning av höghastighetshyvlar, lanserades under föregående år med ett flertal order som följd. Under året har marknadsföringen breddats geografiskt, vilket har lett till fortsatt god tillväxt.

Totalt sett utgör produkter lanserade under det senaste året ca 10 % av periodens försäljning. Potentialen för de ovannämnda produkterna är stor. Fler nya produkter kommer att lanseras under de närmaste åren och dessa förväntas ha en märkbart positiv påverkan på bolagets försäljning och resultat.

Avseende brandövervakningsprojektet i Stockholms tunnelbana har SL nu inlett upphandlingsförfarandet. Fireflys styrelse gör bedömningen att ett beslut avseende leverantör kommer att meddelas under första kvartalet 2006.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 6,2 mkr (8,0 mkr). Investeringarna uppgick till 188 tkr (175 tkr) och soliditeten uppgick till 72 % (65 %).

Stämning i USA
Rättsprocesserna i USA är för Fireflys del nu avslutade. Käranden har återkallat samtliga krav mot Firefly, som därmed definitivt har avförts från målen.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 29 personer (31).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Utsikter för helåret
Styrelsen förväntar sig fortsatt att resultatet för helåret 2005 kommer att bli bättre än föregående års, vilket före skatt uppgick till 3,7 mkr.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge bokslutskommuniké för 2005 den 16 februari 2006.


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 27 oktober 2005

FIREFLY AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.


(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.