Moderaterna

Fjellner (M), Delseger för europeisk vårdgaranti

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:47 CEST

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade idag om det omdiskuterade ärendet om patientrörlighet mellan EU:s medlemsländer. Utskottet antog flera viktiga principer om patientrörlighet som sina, och Socialdemokraterna valde därför att avstå i slutomröstningen. Förslaget innebär att patienter som inte får vård i sitt hemland, får söka vård i ett annat medlemsland som ersätts av hemlandet.

- Utskottet har idag tagit ställning för patienternas rättighet att få vård i rimligtid. Mitt förslag om att man även ska få vård som inte finns i hemlandet, erbjuder hopp till alla dem som idag inte kan få vård i Sverige, men däremot i andra länder. Med detta förslag får alla människor i vårdkö rätt att på sitt hemlands bekostnad söka vård i annat land. Det säger den Moderata europaparlamentarikern Christofer Fjellner.
Utskottet antog skrivningar om att ersättning, i de fall det finns flera behandlingsmetoder för en skada eller sjukdom, ska utgå för alla erkända behandlingsmetoder, även om dessa inte finns i patientens hemland. Men Fjellner anser inte att det antagna betänkandet är odelat bra. För sjukhusvård får medlemsländerna kräva att patienterna får ett godkännande innan de söker vård utomlands. Genom att medlemsländerna själva tillåts definiera vad som är sjukhusvård, kan medlemsstaterna kräva förhandstillstånd för mer vård än vad som är rimligt. På så sätt kan medlemsländerna i värsta fall hindra patienter att få vård iannat land genom att inte utfärda förhandstillstånd.
- Att Socialdemokraterna med sitt förhandlingsspel har lyckats vattna ur förslaget och beskära patienternas möjligheter är att beklaga. Det ska inte finnas möjligheter för byråkrater och politiker att hindra de patienter som behöver och har rätt till vård att också få den. Den 23:e april röstar vi plenum, då hoppas jag att alla svenskar står upp för patienternas rättigheter, säger Christofer Fjellner.
Bakgrund
Frågan om patientrörlighet har sin grund i EG-domstolens beslut att patienter som stöter på otillbörliga dröjsmål vid behandling har rätt att vända sig till ett annat medlemsland ochdär få vårdsom sedan ersätts av patientens hemland. Denna rättighet har sedan ipåföljande domar utvecklats och utifrån tolkning av unionens grundfördrag har domstolen genom praxis utformat vad som kan liknas vid en europeisk vårdgaranti. Dessa patienträttigheter slås idag fast i svårtolkad domstolspraxis och inte i konkret lagstiftning. Direktivet om gränsöverskridande hälsovård syftar till att råda bot på detta.
Ett förhandstillstånd innebär att det före vårdtillfället krävs ett godkännande från medlemsstaten att söka vård i ett annat land för att ersättning ska utgå. Domstolen har slagit fast att krav på förhandstillstånd enbart får krävas om hemlandet ("det land där patienten är försäkrad") kan visa att hälso- och sjukvården för andra patienter skadas om inte dessa finns.Framförallt får förhandstillståndenbart krävas för sjukhusvård.
Presskontakt för Christofer Fjellner: Petter Larsson, 0736-82 80 03

__________________ Petter Larsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm
+46-8-786 53 98 +46-73-682 80 03