Arcam AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 09:15 CET

Livförsäkrings AB Skandia har förvärvat konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenat med optionsrätter i Arcam AB. Livförsäkrings AB Skandias totala innehav är därefter 567 392 st aktier, nominellt 1 MSEK i konvertibler innebärande en rätt att teckna ytterligare 200.000 aktier, samt en option att förvärva 200.000 aktier. Vid fullt utnyttjande representerar ovanstående 16,2% av aktiekapitalet och röster i bolaget efter full utspädning.

Avsändare Caroline af Ugglas
Telefon 08 – 788 10 00
Fax nr 08 – 24 90 68

Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.