Västtrafik

Fler elbussar i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 09:00 CEST

Västtrafik kommer under de närmaste åren att utöka antalet elbussar i sina trafikavtal. Nu finns konkreta förslag om var man börjar.

Västtrafik fick i april 2016 i uppdrag av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland att ta fram förslag på hur fler elbussar kan införas i befintliga trafikavtal. De linjer och områden som man valt att börja med är linje 60 i Göteborg, hållplatsen Eketrägatan i Göteborg, linje 5 i Uddevalla samt Borås och Lidköping. I Mariestad vill Västtrafik föra fortsatt samtal med kommunen om ElectriVillage, en test och demonstrationsplats.
 
– Det är en angelägen satsning som är viktig både för närmiljön och samhället i stort, och som stödjer alla våra miljömål. Vi behöver verka för fler eldrivna fordon och därför utökar vi nu antalet elbussar i vår trafik, säger Camilla Holtet, enhetschef utveckling på Västtrafik.

Elbussar i stadstrafik ger störst effekt i förhållande till kostnad och kan bidra till att minska problemen med buller och dålig luftkvalitet, något som är vanligt förekommande i städer och tätorter. Därför startar Västtrafiks med linje 60 i Göteborg och linje 5 i Uddevalla. Det är också där utredningarna har kommit längst.

– Projektet kräver ett gott samarbete med kommuner, energibolag och trafikföretag för att det ska bli framgångsrikt. Vi kommer nu att arbeta med att förankra projektet hos samtliga medverkande parter innan genomförandet sker, säger Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik.

Införande av fler elbussar innebär vissa ökade kostnader, vilket kommer att budgeteras för i kommande trafikplaner. För samtliga delprojekt kan en statlig elbusspremie sökas för perioden 2017-2019. Frågan om laddinfrastrukturen och hur den ska se ut är inte klar och kommer att utredas vidare. Västtrafik för just nu samtal med olika parter kring denna fråga.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.