Kulturrådet

Fler fristäder, mer Skapande skola och internationalisering

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 09:29 CET

Kulturrådet lämnar den första mars budgetunderlaget för nästa treårsperiod till regeringen. Underlaget beskriver bland annat omvärldsförändringar som har bäring på kulturområdet samt kulturpolitiska trender. Det handlar även om vilka områden som Kulturrådet vill prioritera under de närmaste åren.

– Yttrandefriheten är grunden för de nationella mål som ytterst formar kulturpolitiken och en förutsättning för konstens utveckling, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Vi betraktar ofta yttrandefriheten som självklar vilket den inte är!

Kulturrådet har därför tillsammans med regeringen under flera år drivit frågan om kulturella fristäder åt förföljda författare. På några håll i landet finns nu sådana fristäder, som innebär att en författare som är förföljd i sitt hemland får en säker tillflyktsort i Sverige. Under de kommande tre åren vill Kulturrådet utvidga fristadsverksamheten till att omfatta förföljda konstnärer inom alla konstområden.

Kultursamverkansmodellen växer. År 2012 har ytterligare elva regioner anslutit sig till modellen, som nu är uppe i 16. Nästa år tillkommer ytterligare fyra. En av Kulturrådets viktigaste uppgifter är att svara för den nationella överblicken. Det behövs såväl expertkunskap inom specifika konstområden som kännedom om kulturpolitik generellt.

Kulturrådets barnkulturstrategi ska utvecklas under nästa år. Arbetet är kopplat till genomförandet av den nationella strategin för barnkonventionen. Kulturrådet föreslår vidare att Skapande skola byggs ut för att även omfatta sexåringarna i förskoleklasserna. Kulturrådet ska också öka internationaliseringen av det svenska kulturlivet. Turnéer, gästspel och utställningar är viktiga för att nå detta mål.

Kulturrådets förslag till resursförstärkningar:

  • 3 x 25 mkr så att Kulturrådets insatser i kultursamverkansmodellen fortsätter
  • 30 mkr per år för internationellt utbyte och samarbete
  • 20 miljoner/år till att bygga ut Skapande skola
  • 5 miljoner/år till att främja yttrandefriheten

Läs mer: Budgetunderlag 2013-2015: http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Budgetunderlag-2013-2015/

Ytterligare information
Per Svenson, utredare
Telefon: 08-519 264 49
E-post: per.svenson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se