Diskrimineringsombudsmannen

Fler hittar till nya DO

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:59 CET

DO fick fler anmälningar under sitt första år än de fyra tidigare ombudsmännen fick tillsammans 2008.


– Sammanslagningen har gjort det lättare för människor att veta vart de ska vända sig, samtidigt som diskrimineringsskyddet har utökats till att gälla flera grunder och flera områden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.


– Det är viktigt att människor som blivit diskriminerade kan få upprättelse. Men för att skapa långsiktig förändring i samhället måste vi arbeta bredare. Det handlar om att få med alla aktörer i arbetet för allas lika värde och rättigheter, att sprida kunskap om diskrimineringsskyddet och metoder för att förebygga diskriminering.


Ett exempel är gravidas situation i arbetslivet. Många av de svårigheter som kvinnor möter på arbetsmarknaden är relaterade till det faktum att kvinnor föder barn och sedan tar hand om dem.


– Idag kan vi skörda frukterna av de kampanjer som JämO drev för att uppmärksamma problem som uppstår i konflikten mellan arbetsliv och familjeliv. Allt fler kvinnor tar tillvara sina rättigheter genom att vända sig till DO. Merparten av de förlikningar vi träffat på arbetslivsområdet har handlat om graviditet och föräldraledighet.


Under året har DO också tagit flera initiativ för att stimulera fack och arbetsgivare att arbeta mera aktivt mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för sina medarbetare.


– Facket har en nyckeluppgift som pådrivare för att få in skrivningar i kollektivavtalen om konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering, understryker Katri Linna.


En avgörande förutsättning för det arbetet är förmågan att synliggöra problem på den egna arbetsplatsen. DO har bland annat under året lanserat ett nytt verktyg, Växthuset, som kan hjälpa fack och arbetsgivare att inventera var och i vilka sammanhang på arbetsplatsen som det finns risk för diskriminering och trakasserier.


Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte de sju tidigare diskrimineringslagarna. Samtidigt ersattes de fyra tidigare ombudsmännen mot diskriminering JämO, DO, HomO och Handikappombudsmannen av den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen.


Inför sammanslagningen fanns det farhågor om att vissa diskrimineringsgrunder skulle försvinna eller hamna i skuggan av andra. Statistiken för 2009 visar att farhågorna inte besannats: proportionerna mellan de ”gamla” grunderna är i stort sett oförändrad.


Den nya diskrimineringsgrunden ålder står för en stor del av det ökade antalet anmälningar.


– Ärenden där anmälaren blivit bortsorterad ur rekryteringen till en ledig tjänst visar tydligt hur människor sorteras utifrån ålder i stället för faktisk kompetens och kapacitet, säger Katri Linna.


Under 2009 har närmare 300 personer anmält till DO att de utestängts från kollektivtrafik, butiker, restauranger och andra offentliga lokaler som inte varit tillgängliga för personer som har en funktionsnedsättning. Men bristande tillgänglighet omfattas idag inte av skyddet mot diskriminering.


– Vi driver på för att få till stånd en lagändring på området, säger Katri Linna. Det är orimligt att människor utestängs från stora delar av samhällslivet för att de har en funktionsnedsättning. Vi utreder ärendena och kommer att försöka pröva pilotmål med stöd av diskrimineringslagen.


Läs DO:s årsredovisning här: http://www.do.se/Documents/pdf/arsredovisningdo2009.pdf?epslanguage=sv


Läs anmälningsstatistik här: http://www.do.se/Documents/pdf/Diskrimineringsanm%c3%a4lningar%20till%20DO%202009.pdf För ytterligare information, kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.