Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Fler jobb i Linköping och färre unga i arbetslöshet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 08:51 CET

Konjunkturbarometer oktober 2016:
Fler jobb i Linköping och färre unga i arbetslöshet.

Kurvorna pekar åt rätt håll för Linköpings kommun.
Antalet arbetstillfällen ökar och arbetslösheten bland ungdomar minskar. Det visar konjunkturbarometern för oktober från näringslivsbolaget Nulink. 

Befolkningen i Linköping fortsätter att öka. Till stor del beror det på inflyttning från andra länder, men statistiken för årets tre första kvartal visar även på nettoinflyttning från andra kommuner i Östergötland och övriga landet. Vecka 39 bodde 2 305 fler i Linköping jämfört med samma vecka 2015.

Samtidigt som befolkningen ökar, blir det fler jobb i kommunen. Under de tre första kvartalen tillkom netto 192 nya arbetsställen. Ett bland flera tillväxtområden är installation av solceller.

– Det är mycket glädjande att det blir fler jobb i Linköpings kommun och att Linköping växer. Vi fortsätter arbetet med att bygga fler bostäder och få en bättre skola för att ännu fler ska vilja bli linköpingsbor. Samtidigt jobbar vi med att förbättra förutsättningarna för företagande i Linköping, där bland annat kommunens service ska bli bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Tillskottet av nya jobb avspeglar sig även i arbetslöshetsstatistiken. Trots ökande befolkning är arbetslösheten fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. 6,1 procent var i september arbetslösa eller i program.

Även arbetslösheten bland unga 18-24 år sjunker. I september var 775 ungdomar arbetslösa eller i program, vilket är 108 färre än samma månad förra året.

– Linköping har ett starkt och välmående näringsliv och det återspeglar sig löpande i statistiken. En av hörnstenarna för en fortsatt god utveckling är företagens behov av kompetensförsörjning och där behöver kommunen fortsätta bygga stadens attraktivitet för att vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt, säger kommunens näringslivschef Yvonne Rosmark.

En förbättrad arbetsmarknad avspeglar sig även i större lönesummor. Den här statistiken kommer från SCB och gäller hela Östergötland, men som den snabbast växande kommunen i

regionen så avspeglar det även situationen i Linköping. Eftersom det handlar om lönesummor avspeglar det fler arbetstillfällen, inte högre löner. Ökningen är störst i tjänstesektorn.

Ytterligare en indikator på att det går bra för Linköping är den långsiktiga trenden för antal hushåll som får ekonomiskt bistånd. Det har minskat sedan 2012, trots att befolkningen under samma period ökat med nästan 5 000 personer. I september 2016 noterades dock en svag ökning, 24 fler hushåll under handläggning jämfört med föregående månad.

Även antalet hotellnätter ökar med 17 291 under perioden januari - juli 2016, liksom utrikes flygtrafik från Linköpings City Airport. Flyget noterade en nedgång i samband med semestrarna i juli, men därefter en kraftig återhämtning i samband med affärsresenärerna.

Statistiken visar på fortsatt framgång för Linköping, men andas även att kommunen har trånga sektorer, inte minst tillgången på bostäder. Under årets första sex månader färdigställdes 464 nya lägenheter, vilket är en minskning med 168 jämfört med första halvåret 2015. Byggande är långa processer med krav på bland annat ny infrastruktur, vilket gör att byggen startar stötvis och att antalet färdigställda lägenheter därför varierar över tid.

Linköpings konjunktur i siffror

Befolkning: 2305 fler under 2016 jämfört med oktober 2015

Arbetsställen: 192 nya arbetsställen under årets nio första månader

Arbetslöshet: 6,1 %. Antalet unga arbetslösa och i program har minskat med 108 personer på ett år.

Bostäder: 464 lägenheter färdigställda och 1086 påbörjade till och med tredje kvartalet. Linköping City Airport: Drygt 117 tusen passagerare från LCA under de nio första månaderna.

Besöksnäringen: Antalet gästnätter på hotell ökade med 17 291 till och med september jämfört med 2015.

För mer information kontakta:
Kristina Edlund (S), Kommunstyrelsens ordförande, 013-207051.
Yvonne Rosmark, Näringslivschef och VD Nulink, 013-336606.

____________________________________________________________________________________
Nulink- Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med över150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se