ManpowerGroup

Fler jobb i Västsverige men Stockholm tappar tempo

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:30 CEST

 De svenska arbetsgivarna rapporterar fortsatt positiva jobbplaner inför det kommande kvartalet och sysselsättningen kommer att stabiliseras något efter en period med mer optimistiska prognoser. Västra Götalands och Hallands arbetsmarknad fortsätter uppåt och arbetsgivarna rapporterar landets i särklass starkaste sysselsättningstrend medan Skånes arbetsgivare lämnar en betydligt svagare jobbprognos än tidigare. Bland de undersökta branscherna ökar sex av tio på årsbasis och det är arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen och finanssektorn som fortsatt har de starkaste sysselsättningsplanerna. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under närmare 50 år.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +5 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal men en ökning med två procentenheter på årsbasis.  

– Att resultaten varierar så pass mycket både region- och branschvis pekar på en viss osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas. Utvecklingen är relativt splittrad både vad gäller regioner och branscher, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige. 

Hotell- och restaurangbranschen fortsatt stark men transport och kommunikation ökar mest
Samtliga branscher lämnar en positiv jobbprognos inför årets sista kvartal. Arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen lämnar den starkaste jobbprognosen och sysselsättningstrenden +13 procent är en ökning med åtta procentenheter på årsbasis. Finanssektorn rapporterar, trots en liten minskning jämfört med förra kvartalet, fortsatt optimistiska sysselsättningsplaner. Transport- och kommunikationsbranschen ökar mest av alla undersökta branscher jämfört med samma kvartal förra året och byggbranschen forsätter med +8 procent att tro på en positiv sysselsättning.

Västra Götaland och Halland i topp
Arbetsgivarnas sysselsättningsprognos fortsätter att variera kraftigt beroende på var i landet man är verksam. Västra Götalands och Hallands län med +14 procent rapporterar landets starkaste jobbplaner medan Stockholm och Uppsala läns arbetsmarknad tycks tappa tempo och minskar både på kvartals- och årsbasis. Skånes län rapporterar som enda region en negativ sysselsättningstrend och har minskat hela 15 procentenheter sedan förra kvartalet.

Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. De ojusterade resultaten pekar på att arbetsgivarna i såväl Mellansverige som norra Sverige bedömer med +3 respektive +9 procent att sysselsättningen kommer att bli positiv under den kommande tremånadersperioden.

Stora skillnader globalt
Arbetsgivarna i 28 av 36 undersökta länder rapporterar en positiv sysselsättningstrend men det är endast 14 länder som ökar jämfört med föregående kvartal. På årsbasis rapporteras dock ökningar från 32 av de 36 länderna. Arbetsgivarnas jobbplaner varierar stort globalt – i topp ligger Kina med sysselsättningstrenden +47 procent medan Grekland med -10 procent lämnat den svagaste prognosen.

Vid sidan av Kina har de taiwanesiska, indiska och brasilianska arbetsgivarna har lämnat de mest optimistiska sysselsättningsplanerna globalt medan USA backar något jämfört med föregående kvartal. Inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) minskar sysselsättningstrenden i 11 av de 18 länder som ingår i undersökningen. Tre EMEA-länder - Grekland, Italien och Tjeckien – har lämnat de svagaste prognoserna globalt.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2010 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (88 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och även när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent.

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

hma@manpower.se

 

www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet: – http://bit.ly/aVOCl2
  • Diagram
  • Bild VD Peter Lundahl
  • Restaurang och hotell bilder
  • Transport och kommunikationsbilder

 

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2011 presenteras den 7 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Manpower                                                                                                                     

Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 11 000 medarbetare.

 

 

 

 

 

 

Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i sex år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 62 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 36 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under närmare 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

 

Sedan tre år tillbaka har de svenska resultaten, i likhet med bl a de amerikanska och brittiska resultaten, justerats utifrån säsongsvariationer.

 

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

 

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

 

Konsekvent: Under närmare 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

 

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

 

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 62 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 36 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.