Eskilstuna kommun

​Fler jobb men fortsatt otrygghet och bostadsbrist

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 17:00 CET

Årets medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) bjuder inte på några större överraskningar. Eskilstuna kommun måste fortsätta arbeta för ökad trygghet och fler bostäder. Glädjande är att möjligheterna till jobb har förbättrats.

Undersökningen från SCB genomfördes mellan 18 september och 10 november 2015. Sammanlagt 78 kommuner deltog. I Eskilstunas tillfrågades totalt 1 200 personer i åldrarna 18-24 år. Av dessa valde 37 procent (motsvarande 440 personer) att svara.

Undersökningen har tre olika frågeområden:

  • Nöjd-Region-Index Eskilstuna som en plats att bo och leva på
  • Nöjd-Medborgar-Index kommunens verksamheter
  • Nöjd-Inflytande-Index möjligheten till påverkan och inflytande

Resultatet för 2015 visar att Eskilstuna ligger på ungefär samma nivå som förra året.

Mer information samt hela undersökningen finns på eskilstuna.se/medborgarundersokning

Goda möjligheter till utbildning, jobb och fritid

I Nöjd-Region-Index ger Eskilstunaborna gott betyg till det kommersiella utbudet, möjligheterna till utbildning och meningsfull fritid. Möjligheterna till arbete har förbättrats, enligt SCB:s undersökning. Däremot behöver Eskilstuna fortsätta jobba för ökad trygghet och att fler bostäder byggs.

– Vi är väl medvetna om dessa utmaningar och har under 2015 arbetat systematiskt med att kartlägga och analysera områden där otryggheten är högre. Nästa år arbetar vi vidare och ska tillsammans med boende, polisen, näringslivet, fastighetsägare och föreningar göra aktiviteter som skapar trygghet i dessa områden, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

– Vi jobbar också hårt för att skynda på bygget av fler bostäder, till exempel genom att locka hit byggföretag och andra investerare som vill vara med att utveckla Eskilstuna och genom att ha bra beredskap för detaljplaner.

– Jobben är kommunens framtidsfråga. Det är bra att det upplevs lättare att få jobb. Det räcker inte. Vi kan inte slappna av innan alla som förväntas kunna det också jobbar. Samma sak med tryggheten. Det duger inte. Människor ska kunna känna sig trygga i vår kommun. Det är en demokratifråga. 

I Nöjd-medborgar-index, medborgarnas upplevelse av de kommunala verksamheterna, är det framför allt vatten och avlopp samt räddningstjänsten som sticker ut och har högt förtroende. Även renhållning, kultur- och miljöarbete ligger bra till liksom idrotts- och motionsanläggningar, förskolan och gymnasieskolan.

– Jag tycker det är glädjande att det finns ett förtroende för så många viktiga kommunala verksamheter. Vi ligger till exempel långt framme med vårt miljöarbete, det avspeglar sig i undersökningen, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Medborgarnas upplevelse av inflytande och möjligheter att påverka (Nöjd-inflytande-index) är ett sorgebarn för många kommuner. Här är Eskilstuna inget undantag utan hamnar strax under riksgenomsnittet och når inte upp till betyget godkänd. Detta trots både fysiska mötesplatser och kanaler på webben och i sociala medier där medborgare kan lämna synpunkter, komma med förslag och idéer och ha dialog direkt med kommunen.

-Vi har en rad kanaler och många möjligheter till påverkan men man kanske inte känner till dem – eller så kanske man inte tror på dem, säger Anne Levirinne, kommunstrateg på Eskilstuna kommun.

Det pågår ett arbete inom Eskilstuna kommun för att förbättra medborgarinflytandet. Handlingar ska bli mer lättillgängliga och hanteringen av idéer, förslag och synpunkter ska utvecklas. 2016 invigs också Eskilstuna Direkt, ett kontaktcenter som ska öka tillgängligheten och ge bättre service.

– Det är oerhört viktigt att förtroendet finns och att man hittar vägar för att kunna påverka, via sin politiker men också genom andra kanaler, säger kommunstyrelsen ordförande Jimmy Jansson (S).

Sammanfattning av resultatet
Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Under 40 klassas om godkänd. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

  1. Eskilstuna som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index): 51. (Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 63.) Jämfört med i fjol tycker invånarna i Eskilstuna att möjligheter till arbete, fritid och utbildning har förbättrats. Däremot upplever invånarna en minskad trygghet och att utbudet på bostäder försämrats.
  2. Eskilstuna kommuns verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index): 53. Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 57. Förtroende för kommunens miljöarbete är stort och de kommunala verksamheterna vatten och avlopp samt räddningstjänsten sticker ut bland resultaten. Förbättringar av verksamheterna stöd för utsatta personer, gator och vägar samt äldreomsorg skulle höja helhetsbetyget, skriver SCB.
  3. Inflytandet i Eskilstuna kommun (Nöjd-Inflytande-Index): 38 (vilket är under Godkänt). Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 41. Invånare i åldrarna 35 till 44 år är minst nöjda. Den information som går ut får bra betyg men för att höja helhetsbetyget behöver Eskilstuna arbeta med påverkan och förtroende.

Så används rapporten
1 200 invånare har fått möjligheten att svara på en enkät, 440 tog chansen att påverka och komma med synpunkter och förslag. Den här undersökningen tillsammans med elev-, service-, brukar- och kundundersökningar samt Socialstyrelsens, Skolverkets och Sveriges Kommuner och Landstings jämförelser är viktiga planeringsunderlag i kommunens utvecklingsarbete.

Undersökningen i sin helhet finns på eskilstuna.se/medborgarundersokning

Kontakt
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-950 61 75
Pär Eriksson, kommundirektör, 070-167 21 45
Anne Levirinne, kommunstrateg kvalitet, 070-167 21 92

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.